Knutepunktkonferanse i Vestfold

Vestfold fylkeskommune arrangerer knutepunktkonferanse i samarbeid med Jernbaneverket onsdag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konferansen handler om moderne knutepunktutvikling. Viktige tema er hva som skal til for at knutepunktene skal fungere, og hvordan få til et godt samspill med byutvikling.

For at veksten i persontransporten skal kunne tas med kollektiv, sykkel og gange må knutepunktene være lett tilgjengelige. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Staten investerer betydelige beløp i infrastruktur. For at InterCity-satsingen skal lykkes er det avgjørende at de ulike aktørene i felleskap kommer frem til hva som skal til for å få velfungerende knutepunkter, og hvordan aktørene bruker sine virkemidler best mulig. Det gir både utfordringer og muligheter for sentrumsutvikling i vestfoldbyene. For å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas kollektivt og med sykkel og gange må knutepunktene være lett tilgjengelige, og arealbruken legge til rette for at flest mulig kan bo, jobbe, handle og oppleve kultur nær stasjonen.

- Det er flott at Vestfold fylkeskommune setter knutepunktutvikling på agendaen gjennom å arrangere en slik Knutepunktkonferanse i Vestfold. God knutepunktutvikling rundt de nye InterCity-stasjonene er viktig fordi det gir mange reisende og høy samfunnsnytte, sier Gunnar G. Løvås, assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket.

De viktigste aktørene innen knutepunktutvikling er invitert til konferansen: Kommunepolitikere, fylkespolitikere, investorer, administrasjon, planleggere, næringsaktører, eiendomsaktører, transportetatene.

Her finner du program og informasjon om konferansen.