Alternative korridorer fra Tønsberg til Larvik

Fredag 4. desember presenterte Jernbaneverket de ulike korridorene det jobbes med for InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik til prosjektets samarbeidsgruppe.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første halvdelen av fredagens møte med samarbeidsgruppen i Larvik ble brukt til å informere om og debattere planprosessen.Prosjektet befinner seg i en tidlig fase kalt forstudie. Formålet med arbeidet i denne fasen er å lete etter konsepter som skal være med videre i planarbeidet. Jernbaneverket har på nåværende tidspunkt ikke besluttet hva som er den beste løsningen, men går bredt ut i søken etter konsepter for å unngå at potensielt mulige alternativer kommer opp senere i planprosessen.

Nye konsepter og forslag til løsninger
Forslagene vi til nå har sett på, har tatt utgangspunkt i konseptene som ble vurdert i KVU (Konseptvalgutredningen) som ble gjort i forkant av at InterCity-prosjektet ble etablert. Alle disse konseptene har på ulike måter utfordringer med hensyn til bl.a. reisetid, friluftsområder, kulturmiljø, grunnforhold og byggbarhet. I det videre arbeidet har vår rådgivere Norconsult og Asplan Viak utviklet nye konsepter og forslag til løsninger som vi nå vurderer videre. Flere av disse trenger ytterligere grunnlagsdata og utvikling til at alle kan klareres fra å være forslag til reelle konsepter som kan inngå i planprogrammet.

Illustrasjon: Kartet viser de ulike korridorene med variantene det jobbes innenfor. Det er ingen linjer på dette tidspunkt som er bestemt, og det jobbes nå med å finne ut hvilke alternativer som skal inn til videre behandling i planprogrammet.

Veien mot et planprogram
Jernbaneverket har et stort ansvar for å fremskaffe et godt faglig grunnlag for de beslutninger som skal fattes. For oss er det viktig å understreke at vi gjør en like grundig og god vurdering av alle alternativene. Forstudiet skal bidra til at det er de relevante og gjennomførbare konseptene som skal være med videre i arbeidet med kommunedelplan med konsekvensvurderinger. Vi vil innhente mye informasjon og gjøre mange undersøkelser fram til vi legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn i mai 2016. Når vi har skaffet oss mer kunnskap, skal vi invitere til åpne møter for å informere om de ulike alternativene og for å få innspill til videre arbeid. 

Jernbaneverket presenterte de ulike korridorene det jobbes med nå i forstudie under fredagens samarbeidsgruppemøte i Larvik. Fra venstre: Randi Birgitte Svånå fra Aslpan Viak, Terje Grennes og Mads Veiseth fra Norkonsult, Fylkesmannen i Vestfold ved miljø- og samfunnssikkerhet Gunnar Kleven, og planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket. Foto: Hilde Lillejord/JBV