Sørli – Brumunddal: Revidert forslag til planprogram for fastsettelse presentert for kommunene

Onsdag 6. mai ble revidert forslaget til planprogram for nytt dobbeltspor Sørli – Brumunddal presentert for de berørte kommunene, og offisielt «oversendt for fastsettelse».

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bildet viser enkeltspor på dagens strekning. En dobbeltsporet Dovrebane skal gi de reisende kortere reisetid, flere avganger og god regularitet. Foto: Hilde Lillejord

Planprogrammet har ligget ute til offentlig ettersyn i Hamar, Ringsaker og Stange kommuner i perioden 8. desember 2014 til 15. februar 2015. Totalt kom det inn 122 uttalelser (merknader) til forslaget. Høringsuttalelsene er nå behandlet og planprogrammet er supplert og oppdatert på bakgrunn av disse.

Endringer etter høringsperioden
Jernbaneverket har blant annet lagt til en utredningskorridor gjennom Hamar, utvidet utredningskorridoren noe i Stange og Ringsaker, og tatt inn noen nye utredningstemaer.

Dette er utredningskorridorene
På strekningen fra Sørli til Åkersvika utredes dobbeltspor i én korridor. Korridoren er mer rettlinjet enn dagens enkeltsporede bane og har varierende bredde. Mellom Jessnes og Brumunddal er det også én utredningskorridor, som er lagt lengre fra Mjøsa og strandsonen enn dagens enkeltsporede bane. Det forutsettes at Stange og Brumunddal stasjoner beholder dagens lokalisering. I Hamar kommune utredes tre korridorer: Korridor 1 - Hamar vest (tidligere H1), Korridor 2 - Hamar midt (tidligere H2) og Korridor 3 - Hamar øst (tidligere H5).

- Jernbaneverket skal gjennom arbeidet med kommunedelplanen finne den beste trasékorridoren for nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Gjennom høringsuttalelsene har vi fått mange gode innspill. Vi ser at det er behov for mer kunnskap om en utredningskorridor mellom de to fra høringsutgaven gjennom Hamar, og har derfor valgt å ta denne korridoren med inn i planfasen, forteller planleggingsleder Sverre Setvik.

En fullsatt kommunestyresal i Hamar ventet spent på Jernbaneverkets forslag til revidert planprogram for Sørli-Brummundal.

I møtet understreket Jernbaneverket viktigheten av å holde fremdriften. En forutsetning for det er at kommunene ikke tar ut noen av utredningskorridorene fra høringsutgaven eller tar inn nye i fastsettelsen.

Om planprogrammet
Planprogrammet er en «plan for planen», og angir hvilke korridorer og temaer som skal utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet redegjør også for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Etterfølgende kommunedelplan med konsekvensutredning skal finne den optimale trasékorridoren for det nye dobbeltsporet.

Tl høyre på denne siden ligger revidert forslag til planprogram for fastsetting i kommunene og merknadsdokument. Merknadsdokumentet redegjør for om uttalelsene tas til følge (med tilhørende endring i forslag til planprogram), tas til orientering eller ikke tas til følge.

Videre prosess
Planprogrammet er utarbeidet i dialog med kommunene som er ansvarlig planmyndighet. Planprogrammet skal behandles i planutvalg og/eller formannskapsmøter i starten av juni og forutsettes fastsatt av kommunenestyrene 17. juni 2015.