Mulighetsanalyse for trasé- og stasjonskonsepter i Larvik

For å analysere transportutfordringene Larvik står overfor i framtiden ble det mandag 20. april avholdt et samarbeidsverksted mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Statens vegvesen som er prosjektleder for mulighetsanalysen for transportsystemet i Larvik. Jernbaneverket jobber parallelt med hovedplan og kommunedelplan for avklaring av nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik med stasjonsplassering i Larvik. På forhånd er det utarbeidet en KVU for InterCity der ulike korridorer for en framtidig jernbane gjennom Larvik by og alternativer for stasjonslokalisering er drøftet. Jernbaneverket skal utrede endelig anbefaling for lokalisering av trase og stasjon videre.

Illustrasjonen som ble utarbeidet av Norconsult i forbindelse med forprosjekt for kryssing av Hammerdalen, illustrerer noen av korridorene det skal jobbes med. 

Jernbaneverket skal arbeide med et forstudie i 2015, som skal danne grunnlag for å utarbeide planprogram. På bakgrunn av dette vil Jernbaneverket komme med forslag til hvilke alternativer som skal utredes i kommunedelplanarbeidet. Målet er vedtak på planprogrammet våren 2016 og vedtak på kommunedelplanen i årsskiftet 2017/18 der trase og stasjonslokalisering skal være avklart.

Idemyldring i grupper

- I dagens samarbeidsverksted skal vi forsøke å få fram gode innspill og utvikle videre andres ideer, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Eva Preede. Hensikten med analysen er å etablere en felles forankring om utfordringer, mål og strategier for de viktigste aktørene innen by- og transportutvikling i Larvik. I grupper ble det derfor drøftet hva som er de viktigste behovene knyttet til et godt samfunn i Larvik, til de reisende og transportsystemet til Larvik.

Etter et par timer med diskusjoner i blandede grupper, var det enighet om at gode kollektivløsninger med knutepunkttenking var viktig. I tillegg var de fleste opptatt av fortetting av bykjernen, bedre tilgangen til sjøen og at det kommer løsninger som stimulerer til å få flere over fra bil til kollektivtransport eller sykkel.

Finne problem og behov

Det er alltid utfordrende å bygge ny jernbane gjennom en etablert by, men det er spesielt vanskelig gjennom Larvik da det er flere kriterier som utfordrer prosjektet. Et nytt jernbanespor må kunne legge til rette for høyhastighetskravet, en bærekraftig fortetting og knutepunktutvikling. Det er dessuten ønsket at ny jernbanetrasé og stasjon skal åpne opp dagens barriere til fjorden. Det skal også vurderes en mulig tilknytning til Larvik havn. På toppen av dette, kommer de naturmessige forhold som må tas hensyn til, deriblant utfordrende grunnforhold og eventuell påvirkning til Farriskilden og Bøkeskogen.

- Det er ikke enkelt å finne en god løsning, da det er store utfordringer både under og over bakken. Jernbaneverket vil likevel etterstrebe å minimere ulempene for bysentrum og ha minst mulig konflikt med eksisterende infrastruktur og trafikk på sporet under byggeperioden, men det er umulig å ikke knuse noen egg, understreker Jernbaneverkets prosjekteringsleder Morten Klokkersveen.

-Jernbaneverket vil jobbe med løsningene i Larvik sammen med kommunen og regionale myndigheter og legge fram det forslaget vi mener er det beste, men er det stort sprik mellom det kommunen ønsker og det vi ønsker, går beslutningen videre til kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette er selvsagt ikke et scenario vi håper på, forklarer Klokkersveen før han legger til at vi kan heller ikke overse økonomien oppi dette. Så langt er det ikke kommet store bevilgninger på bordet, noe som kan føre til at de mest kostbare alternativene kan bli skrinlagt ut fra manglende finansiering. Vi har sterke føringer fra administrativ og politisk ledelse på å holde kostnadsrammene for hele InterCity-utbyggingen.

-Et godt lokalt engasjement er en forutsetning for en bra prosess, i denne sammenhengen er initiativet fra Statens vegvesen og Larvik kommune som bestilt for oss. Vi vil tilstrebe tilsvarende forankring og samarbeid i alle kommunene langs planstrekningen, avslutter Klokkersveen.

Bilder fra verkstedet, alle foto: Hilde Lillejord