Viste visjoner for utvikling av Moss

- Om femti år kan Moss ha mellom 100.000 og 150.000 innbyggere. Utviklingen av det sentrum som vi trenger i en ny og større by, avhenger av at vi klarer å se langt nok fram nå, sa ordfører Tage Pettersen da han nylig presenterte tanker og visjoner for framtidig byutvikling knyttet til planene om nytt dobbeltspor og ny stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Visjonene for utvikling av Moss ble presentert på en pressekonferanse 28. januar. F.v. prosjektdirektør Anne Siri Haugen og prosjekteringsleder Marianne Hermansen i Jernbaneverket, samt ordfører Tage Pettersen i Moss. (Foto: Olav Nordli)- Når jernbaneprosjektet i Moss og Follobanen mellom Oslo S og Ski står ferdig, kan mossingene reise til hovedstaden på en halvtime, med mulighet for opptil åtte avganger i timen i rushtidien. Dette innebærer et betydelig potensiale for vekst og utvikling av byen, påpekte prosjektdirektør Anne Siri Haugen, som leder InterCity-utbyggingen i Jernbaneverket.

Dobbeltsporet planlegges i tunnel under Moss sentrum. Grunnforholdene gjør at siste del av tunnelen må bygges som betongkulvert ved Kransen og Nyquistbyen, hvor stasjonen er foreslått plassert med selve plattformene i friluft. På oppdrag fra Moss kommune har Rambøll Norge og Dark arkitekter laget illustrasjoner av et mulig framtidsbilde for området rundt stasjonen.

- Dette åpner for å utvikle en helt ny bydel. Bygninger kan legges inntil taket på betongtunnelen, mens selve taket kan bli et reisetorg med nedganger til plattformene, enkel omstigning mellom tog og buss, samt tydelig gang- og sykkelatkomst til sentrum, sier kommuneplanlegger Terje Pettersen i Moss kommune.

- Plasseringen av stasjonen gir gode muligheter til knutepunktsutvikling og utløser en stor mulighet for å utvikle Moss sentrum mot Værlebukta og havneområdet, sier Pettersen.

- Disse tankene er helt i tråd med Jernbaneverkets mål om at InterCity-utbyggingen skal gi positive ringvirkninger for byutvikling og skape attraktive og velfungerende knutepunkter som gjør at flere velger toget, legger prosjektdirektør Anne Siri Haugen til.

Detaljutformingen av de aktuelle områdene i Moss vil bli til over flere år. Jernbaneverkets reguleringsplan for dobbeltspor vil fastsette detaljert utforming og plassering av stasjonen i Nyquistbyen. Moss kommunes arbeid med sentrumsplanen, samt egne planprosesser som følger etter planen, vil sette øvrige premisser.

Mulig framtidsbilde av nye Moss stasjon og byutviklingsområdet Sjøsiden. Ny jernbanestasjon kan betjene reisende og bussforbindelse både fra reisetorget oppå jernbanekulverten og fra Sjøsiden.
Nye Moss stasjon kan bli et fotgjengerprioritert reisetorg og knutepunkt. For de reisende er det en tydelig visuell sammenheng mot sentrum.Fra sentrum kan jernbanekulverten bli et torg som forbinder jernbanestasjonen med sentrum. (Illustrasjoner: Rambøll Norge, Dark arkitekter og Vismo.dk)