Tungvekterne i Østfold har talt

Å løse jernbaneutfordringene er en viktig sak for hele Østlandet. I denne regionen henger tettbefolkede byer som perler på en snor, og et bedre IC-tilbud er sterkt etterspurt. I tillegg går mesteparten av godstrafikken i Norge gjennom dette fylket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lokale og regionale politikere, næringslivet, miljø- og interesseorganisasjoner og transportører i Østfold er enige: Løsningen på jernbaneutfordringene i fylket er en nasjonal sak. Og den krever raske og effektive løsninger.

Rundt 60 personer samlet seg denne uka i to dager da Jernbaneverket inviterte til idéverksted for å få innspill til arbeidet med Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) for IC- strekningen på Østfoldbanen.

Konseptene skal ut på høring og konseptvalgutredningen (KVU) for framtidens Østfoldbanen skal oversendes Samferdselsdepartementet ved årsskiftet. Men først skal de lokale kreftene foreslå mål, behov og konsepter.

Innspillene skal med i KVU
- Vi ønsker å få gode innspill og faglig støtte for å lage en omfattende og solid konseptvalgutredning. Det er nødvendig for å kunne utarbeide en god KVU for Østfoldbanen, sier Anne Siri Haugen.

Haugen er prosjektleder for konseptvalgutredningen for Jernbaneverkets IC-strategi, som også omfatter Vestfoldbanen og Dovrebanen. Hun leder en prosess som skal vurdere konsepter i hele spekteret, fra det laveste trinnet som er ingen nye tiltak, til full dobbeltsporutbygging.

- Det har vært stort engasjement og arbeidsvilje, akkurat slik vi ønsket oss. De fleste deltakerne har ivret ganske lenge for å få dobbeltspor gjennom Østfold, og de har støttet oss og presset på for at vi skal bygge dobbeltspor så raskt som mulig, sier Haugen.

Kapasitet, kapasitet og kapasitet
Forsamlingen jobbet hardt med å vurdere tidligere løsninger og skissere nye måter å utvikle Østfoldbanen på. Men en rød tråd var å finne i verkstedet: økt kapasitet for både persontog og godstog er et sårt behov, i tillegg til å betjene alle byene.

- Det viktigste er å forbedre kapasiteten, både for persontog og godstog. Det er veldig bred enighet om det i regionen. Løsningen er et IC-tilbud langs nåværende trasé med tilpasninger. Vi ønsker at toget skal gå gjennom alle byene i Østfold. Men det er ikke nødvendigvis slik at toget skal stoppe på alle steder, kommenterer, Ole Haabeth, Fylkesordfører i Østfold.

I følge Haabeth var det en krevende øvelse å nullstille seg fra tidligere planer og skisser og samtidig finne løsninger som skal ta hensyn til diverse elementer som befolkningsøkning, kapasitet, kulturminner og tett bebyggelse.

- Å få optimale hastigheter gjennom et fylke som har flere tett befolkede byer er vanskelig. Vi er et spesielt fylke med mange mennesker, verdifulle kulturminner, dyrket mark og forbindelse med Europa. Det er ikke det letteste området å bygge jernbane i, sier Haabeth.


Gretha Kant i Jernbaneforum Øst mener at utviklingen av Østfoldbanen bør ha fylkesplanen for Østfold i bunnen. Denne omfatter behovene i regionen og er godkjent i departementene.

- Østfold har stor betydning for hele Norge, fordi mesteparten av godstrafikken inn og ut av Norge går gjennom dette fylket. Å få en rask og effektiv løsning på jernbanen har stor betydning for mange, sier Kant.