Stor konferanse om planleggingsutfordringene for IC-strekningene

Mange venter utålmodige på at Stortinget våren 2013 skal bestemme hvor omfattende og rask IC-satsingen skal være. I mellomtiden er det viktig å forberede seg, ikke minst på de store planoppgavene. Derfor var de 130 deltakerne på Østlandssamarbeidet og Jernbaneverkets plankonferanse den 09.11 enige om at samarbeid, effektivisering av planprosessene og forutsigbarhet er sentrale tema.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østlandssamarbeidet og Jernbaneverket samlet fredag et solid knippe av dem som vil bli involvert i arbeidet som må legges ned før vi har et moderne og sammenhengende IC-nett, med et persontrafikktilbud og en godskapasitet som svarer til fremtidig etterspørsel. Kommuner og fylker langs IC-strekningene stilte med deltakere på høyt politisk, administrativt og faglig nivå. Deltakelsen fra andre sentrale aktører som fylkesmenn, Statens vegvesen, Miljøverndepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, NHO, LO, jernbanefora og pendlerne var også god. Deltakerliste, program og innledninger ligger til høyre. Mange av deltakerne har vært aktive i verksteder, samarbeidsgrupper og ressursgrupper i arbeidet med Jernbaneverkets konseptvalgutredningen for IC-strekningene, samt i videre arbeid blant annet i regi av Østlandssamarbeidet for å sikre beslutning politisk. Derfor er de godt kjent med planer og utfordringer for en satsing som omfatter 230 km moderne jernbane og om- eller nybygging av 19 knutepunkter. 

 Fra gruppearbeidene. Foto: Inge Brørs.

 

 

Planleggingen blir utfordrende – samarbeid nødvendig


Da Jernbaneverket i februar i år overleverte konseptvalgutredningen for IC-strekingene til Samferdselsministeren var det planleggingstid og -kapasitet som ble vurdert som den største utfordringen for rask gjennomføring. Planspørsmål som hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir, hvilke planformer som er best egnet for ulike strekninger, hvordan aktørene skal samarbeide, hvordan sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte planleggere og ikke minst hvordan planprosessene kan bli mer effektive blir helt sentrale i forberedelsene til oppfølging av Stortingets vedtak. Derfor var dette viktigste tema på fredagens konferanse.

Deltakerne ble varmet opp av at Andreas Hompeland kåserte om å vente på toget, og oppfordret forsamlingen til ikke å lene seg tilbake. Østlandssamarbeidets leder og fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth la vekt på at de åtte fylkene på Østlandet vil medvirke til at IC-triangelet kan bli utbygget innen 2023. Mer effektive planprosesser er en stor felles utfordring, og det er ønskelig å skape gjensidig forpliktelse på fremdrift, og legge til rette for godt samspill i planprosessene. Jernbanedirektør Elisabeth Enger snakket også om planprosessene og de mange viktige oppgavene som står foran oss. For effektivisering av planprosessene kan det bygges videre på blant annet rapporten arbeidsgruppen nedsatt av SD la frem i april 2012, med 12 forslag fordelt på tre hovedområder: Bedre sammenheng i beslutningsprosessene, raskere konfliktavklaring og tydeligere nasjonale avklaringer.

Både Jernbanedirektøren og seksjonssjef i Jernbaneverket Lars Erik Nybø fortalte om at Jernbaneverket i forberedelsene til å ta fatt på store og omfattende oppgaver etter Stortingsbehandlingen går i gang med lage en gjennomføringsplan. Den skal handle om teknisk design, om hvordan prosjektet kan organiseres og gjennomføres etter vedtak, om knutepunkter og om planprosesser. Til gjennomføringsplanen trengs en samarbeidsgruppe som kan drøfte overordnede føringer og anbefalinger, og god faglig deltakelse i arbeidsgruppene som skal jobbe med planprosesser og med knutepunktene og utviklingen rundt dem. 

Nestleder i LO Tor Arne Solbakken snakket om at IC-satsingen er en nasjonal oppgave, og at samfunnet forventer gode og effektive planprosesser. Han tok utgangspunkt i den sterke befolkningsveksten, og sa at selv om investeringskostnadene for et nytt IC-nett er høye “så mener vi at det verdt det”. Seniorrådgiver Miljøverndepartementet Terje Kaldager, som snakket om statlige etaters bidrag til gode planprosesser og koordinering av statlige interesser, fremhevet “tidlig og tydelig” som viktige ledetråder. Ved at de relevante aktørene kommer tidlig og tydelig inn kan motstridende interesser avklares og løses uten innsigelser.

Et panel bestående av ordfører i Skien kommune Hedda Foss Five, fylkesdirektør i Østfold fylkeskommune Elisabeth Dahle, fylkesmann i Hedmark Sylvia Brustad og avdelingsdirektør i Statens vegvesen Turid Stubø Johnsen innledet til debatt og gruppearbeid om planutfordringene og hvordan sentrale parter sammen kan bidra.  Alle fire var opptatt av samarbeid og tidlig avklaring av interessekonflikter, og Brustad fremhevet tre viktige t’er: Tillit til hverandre, troverdighet og tid. Stubø Johnsen nevnte mulig behov for å behandle byene og strekningene mellom dem ulikt, og nødvendigheten av felles eierskap til målsetningene. Dahle gikk igjennom hvordan fylkeskommunene kan bidra, og viste til de vanligste flaskehalsene: At planprosessene er for lite koordinerte og dermed tar for og lang tid, og at plankompetanse og tilstrekkelig plankapasitet er en utfordring i alle ledd (både statlig, regionalt og kommunalt).

Fra gruppearbeidene. Foto: Inge Brørs.

 

Fra gruppearbeidene kom det mange gode innspill, som i første omgang tas med inn i arbeidet med gjennomføringsplanen.

I det siste innlegget på programmet snakket Aksel Hagen, leder av Stortingets kommunalkomite, om InterCity-utbyggingens betydning for samfunnsutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt. Han samstemte med flere av de andre innlederne om at tillit, troverdighet, tid og kompetanse er avgjørende, og føyde til “raushet” på lista over viktige stikkord. Han mente at ønsket om et fellesprosjekt for å bygge Østlandet sammen er sterkt og at “Stortinget tar til vettet”.

Oppsummert var gjennomgangstonen i konferansen at det er viktig å finne frem til hvilke planformer som er best egnet for de ulike strekningene, hvordan mulige konflikter kan tas tak i tidlig og tydelig, hvordan planprosessene kan bli mer effektive, og hvordan arbeidet skal organiseres slik at vi utnytter ressursene best mulig etter at Stortinget har fattet sitt vedtak våren 2013. Dette blir viktige tema for Jernbaneverket og de andre aktørene i arbeidet med gjennomføringsplanen.

 

 

Solid samarbeidsgruppe


Avslutningsvis ble det kunngjort at samarbeidsgruppa for gjennomføringsplanen vil bestå av en fylkeskommunal og en kommunal representant for hver IC-strekning og Oslo-navet, i tillegg til en fylkesmann og tre representanter fra Jernbaneverket:  

  • Fra Vestfoldbanen fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen og ordfører i Larvik Rune Høiseth. 
  • Fra Østfoldbanen fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth og ordfører i Halden Thor Edquist
  • Fra Dovrebanen fylkesvaraordfører i Oppland Ivar Odnes og ordfører i Hamar Morten Aspeli
  • Fra navet fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad og byråd for miljø og samferdsel i Oslo Ola Elvestuen
  • En fylkesmann (som utpekes av fylkesmannskollegiet)
  • Fra Jernbaneverket Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge og koordinator for gjennomføringsplan IC Anne Siri Haugen

 

Bredt engasjement


Frem mot Stortingets vedtak regner vi også med at de som har lagt ned en betydelig innsats for å påvirke den politiske beslutningen for å få et vedtak som sikrer finansiering og gjennomføring vil fortsette med det. Eksempler på innsatsen har vi sett gjennom den storstilte aksjonen 40 ordførere gikk i demonstrasjonstog till Stortinget og fikk lovnader fra de politiske partiene den 05.10, og nettaksjonen “FolkforInterCity.no”