Stor interesse på Tangen

Tirsdag 9. september inviterte Stange kommune og Jernbaneverket til åpent informasjonsmøte om strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen, hvor arbeidet med reguleringsplan nærmer seg startstreken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen og ordfører Nils Røhne ønsker en tallrik forsamling velkommen. (Foto: Olav Nordli)Traseen for dobbeltsporstrekningen mellom Kleverud og Sørli ble valgt i 2009 da kommunedelplanen ble endelig fastsatt. For den 3,1 km lange Hestnestunnelen i sydenden ble reguleringsplan vedtatt i november 2010, mens arbeidet med reguleringsplan for resten av strekningen starter nå. 
 
Jernbaneverket har utlyst konsulentoppdraget for regulerings- og detaljplan, og denne kontrakten tildeles senere i høst. Den formelle starten på reguleringsplanarbeidet blir på nyåret. Beboerne i nærområdet har lenge vært ivrige etter å få vite mer om hva som er i emning. Derfor var det rundt 100 frammøtte på det gamle brenneriet på Tangen denne kvelden.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Jernbaneverket minnet om at utgangspunktet for den videre planprosessen er den vedtatte trasekorridoren fra kommunedelplanen, og at det er detaljering av arealbruken og anleggsgjennomføringen som nå står for tur.

- For at vi skal få progresjon i planlegging og bygging er det viktig å holde fast ved hva som besluttes i de ulike planfasene etter Plan- og bygningsloven; at valg av trasekorridor tas i kommunedelplanen og at valgt alternativ detaljeres i reguleringsplanen, understreket hun.

Norges lengste jernbanebru
Det kom mange spørsmål fra salen, og mange av disse handlet om den drøyt 1200 meter lange brua som skal krysse Tangenvika. Flere hadde hørt rykter om at det likevel ikke var teknisk eller økonomisk forsvarlig å bygge brua, men dette kunne Anne Siri Haugen tilbakevise.

Ordfører Nils Røhne i samtale med kommunikasjonsleder Ingunn Monstad (i midten) og prosjektdirektør Anne Siri Haugen fra Jernbaneverkets Intercity-organisasjon.- Vi har utarbeidet en teknisk hovedplan for løsningene som understøtter gjennomførbarheten av bruløsningen som ble valgt i kommunedelplanen, slo hun fast.

- I høst supplerer vi med flere grunnboringer i Tangenvika, som en forberedelse til å detaljere utformingen av brua, la hun til.

Det var også flere andre spørsmål om forhold som blir nærmere utredet under arbeidet med reguleringsplan. Dette gjaldt bl.a. utforming av den nye stasjonen, støy og støyskjerming, anleggsulemper, massetransport, sikkerhet og rømningsmuligheter.

- Menge av spørsmålene i møtet er det først mulig å svare på når vi kommer lengre i arbeidet med detalj- og reguleringsplan. Vi kunne svare på noe, og fikk et bilde av hva folket på Tangen er opptatt av. Jeg tror uansett det var verdifullt at vi brukte dette møtet til å si litt om status for prosessen og vegen videre, sa Haugen.

Under møtet gav Jernbaneverket også en overordnet orientering om den grunnervervsprosessen som skal gjennomføres med basis i reguleringsplanen. Mer detaljert informasjon vil bli gitt bl.a. på folkemøter knyttet til reguleringsprosessen, samt i brev og egne møter med de berørte grunneierne.

Med 45 minutters reisetid til Oslo og en helt ny stasjon vest for dagens sentrum, vil det nye dobbeltsporet by på store muligheter for vekst og utvikling i Tangen-området. På møtet orienterte derfor arealplanlegger Ingeborg Storbæk fra Stange kommune om ny kommunedelplan for Tangen og grep for å støtte opp under jernbanesatsingen.

Stanges ordfører Nils Røhne fokuserte også på mulighetene som den nye banen gir, samtidig som han var opptatt av framdriften i reguleringsplanprosessen. – Det er mange delstrekninger som er under planlegging innenfor Intercity-området. Vi må sørge for at dobbeltsporet kommer til Hamar før det kommer til Fredrikstad, sa ordføreren blant annet.

Jernbaneverket vil varsle formell oppstart av reguleringsarbeid i løpet av første kvartal 2015 og tar sikte på at planen blir endelig vedtatt i løpet av 2016.