Vil ha raskere InterCity-utbygging

Rundt 200 deltagere fra politikk, fagmiljøer innen planlegging og samferdsel,og et stort knippe pressefolk var i dag på konferanse om InterCity-utbyggingen. Det store spørsmålet var om det var mulig å forsere utbyggingen slik at hele IC-nettet kan stå ferdig før 2030. Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ville ikke gi noen garanti for dette på konferansen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen fikk sterke oppfordringer fra Sverre Myrli (AP), Guri Melby (V) og Nils Aage Jegstad (H) om å fremskynde ferdigstillingen av InterCity-utbyggingen.

Konferansen ble arrangert av Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet. Leder i Østlandssamarbeidet, fylkesordfører Ole Haabeth, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V), og stortingsrepresentantene Sverre Myrli (AP) og Nils Aage Jegstad (H) mener alle at InterCity-utbyggingen burde være ferdig i senest 2027 og at det burde være mulig innenfor dagens plansystem.

- Vær mer offensive når det gjelder planlegging, oppfordrer Guri Melby.

Nils Aage Jegstad synes at vi burde være i forkant av den befolkningsveksten og etterspørselen vi vet kommer, som vi gjorde da t-banen ble bygd i Oslo.

-  Vi må gjøre noe med arealplanleggingen og utnytte motstrømskapsiteten ved strategisk plassering av arbeidsplasser, mener han.

 

Ministeren sier 2030

Samferdselsministeren ønsker effektiv planlegging og utbygging av IC, med planlegging slik at ferdigstilling innen 2030 er mulig.

Fungerende jernbanedirektør, Gunnar G. Løvås, og konserndirektør i NSB AS, Geir Isaksen, mener godt samspill og dynamikk med alle involverte parter er en forutsetning for å lykkes med InterCity-utbyggingen.  Vi har nå den største satsingen på jernbane i Norge siden 1800-tallet. Vi bruker mye penger på jernbane og leverer mye allerede, og mer skal det bli. Det viktige er ikke hvor mye som investeres, men resultatene av investeringene. Vi skal måle hva vi får for pengene, understreker ministeren, som ikke lover noen tidligere sluttdato for ferdigstillelse av IC-nettet enn 2030.

 

Samarbeid og dialog

- Det blir feil å kritisere Jernbaneverket for å bruke lang tid på planlegging, hvis man vil at ting skal ta lang tid. For å få raske og gode planprosesser er det viktig at alle aktørene, som er til stede på denne konferansen, sikrer et godt samspill med dialog og samarbeid, påpeker fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

- Nøkkelord er samspill og dynamikk. Hvis vi får til det, er det mulig å få til det vi står overfor, repliserer konsernsjef i NSB AS Geir Isaksen.

 

Prosjektdirektør for InterCity, Anne Siri Haugen, mener smidige planprosesser og knutepunktutvikling er viktige suksesskriterier. 

Prosjektdirektør for InterCity-utbyggingen, Anne Siri Haugen, understreker at godt samarbeid mellom alle involverte parter er et av suksesskriteriene for å få til smidige planprosesser. Samferdselsministeren er også åpen for at Departementet kan gripe inn å sørge for fremdrift i planprosessene. Det gjorde de blant annet når det gjaldt å beslutte at det skulle være stasjon i Horten, eller togtrafikk på østre linje på Østfoldbanen. Jernbaneverket trengte da ikke å utrede dette videre og kunne gå videre i planprosessen.

 

Mer gods

- InterCity-utbyggingen er et stort løft, også for staten. Folk trenger tog. Og tog trenger folk. Vi forplikter oss til å få til effektive kollektivknutepunkter som utnytter kapasiteten på banenettet, sier leder av Østlandssamarbeidet Ole Haabeth.

Et av målene med IC-utbyggingen er å få mer gods over på bane. I dag går utviklingen i motsatt retning. Stadig mindre gods blir sendt på bane.

- For å snu dette er det nødvendig at vi får doble spor med økt kapasitet, understreker Haabeth.

Den store befolkningsveksten vi står overfor i årene fremover vil gi overfylte tog og enda større trafikk inn mot Oslo. Derfor er det viktig å få på plass bindende avtaler om InterCity-utbygging.

- Det er avgjørende for å få til en flerkjernet utvikling i vårt område. InterCity gir betydelig redusert reisetid og styrking av kapasitet, også for region- og fjerntogene, påpeker Haabeth.

I dag ble fremdriftsplan for InterCity-utbyggingen offentliggjort. Du finner utbyggingsstrategien her.

I forslag til Statsbudsjett for 2015 er det satt av 540 millioner kroner til InterCity-planlegging.