Oppsummering av frokostmøtet i Horten

Responsen var overveldende da Jernbaneverket inviterte til frokostmøte om nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Tirsdag 14. januar var det stinn brakke i Allaktivitetshuset “37” i Horten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bakgrunn
I november 2013 startet Jernbaneverket opp arbeid med forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning, for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker.  Det er fire ulike alternativer fordelt på tre trasekorridorer som skal utredes i kommunedelplanen. Alternativene er Bakkenteigen og Skoppum Øst med stasjon, og Skoppum vest som utredes både med eller uten stasjon.


I forslag til planprogram skal Jernbaneverket definere rammene for arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning.  Den skal bl.a. beskrive formålet med planarbeidet, hvilke traseer som skal utredes, hvilke utredninger som må utføres, og hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres.  Dette var også bakgrunnen for at Jernbaneverket inviterte lag og foreninger til et uformelt frokostmøte før planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.


Planfasen
Fungerende planleggingsleder Jofrid Burheim i Jernbaneverket, orienterte om prosjektet, prosessen som pågår og hva som skal besluttes i hvilken planfase. Hun opplyste at trasevalg først blir gjort i kommunedelplanen, når alle utredninger er utført. Planprogrammet forteller kun hvilke alternativer som skal utredes.

Arbeid med forslag til planprogram startet opp i november 2013, og planforslaget legges til offentlig ettersyn i perioden 31. januar til 14. mars.  I uke 7 vil Jernbaneverket invitere til offentlig møte på kveldstid. Oppsummering av høringsuttalelser og revidering av planen vil skje i tidsrommet 14. -30. mars. Planen sendes over til planmyndighetene før påske.

Kommunal- eller statlig planmyndighet?
Det er de berørte kommunene som er planmyndighet, men i dette tilfellet har Horten kommune og fylkeskommunen rettet en henvendelse til Miljøverndepartementet og bedt om statlig planmyndighet, da det er så stor uenighet lokalt. Saken ligger nå hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ikke har gitt tilbakemelding. Jernbaneverket har ovenfor Samferdsels-departementet støttet synet om statlig planmyndighet angående valg av trase, dvs for planprogram og kommunedelplan. 

Videre fremdrift
Når planprogrammet er vedtatt, starter arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning. Dette planarbeidet vil pågå i ca. to år, og i sluttfasen av kommunedelplanen (i 2016) vil Jernbaneverket anbefale alternativ. Kommunedelplanen vil bli sendt på høring og beslutning om alternativ tas av planmyndigheten.  Det valgte alternativ tas med videre i reguleringsplanarbeidet som etter planen skal pågå fra 2016-2018/2019. I reguleringsplanarbeidet vil valgt trase planlegges mer detaljert og det er i denne fasen berørte grunneiere vil involveres formelt. 

Burheim opplyser at målet er byggestart i 2020, med ferdigstillelse av nytt dobbeltspor i 2024.

Engasjert forsamling
Over 30 engasjerte personer fra ulike lag, foreninger, kommuner, høgskolen etc. møtte opp og spørsmålene var mange da orienteringen var over.

Temaer som ble tatt opp var kulturminner, naturressurser, landbruk, næring, byutvikling og trafikkgrunnlag.

Tore R. Lund fra Horten kommune oppfordret alle om å samarbeide om å få best mulige utredninger for å få best mulig beslutningsgrunnlag. Gunnar Kleven fra Fylkesmannen i Vestfold bekreftet at fylkesmannen tidligere var kritisk det ene trasealternativet, men at de nå har nullstilt seg og avventer de nye utredningene før de tar en beslutning.

Kleven oppfordret alle involverte til å nullstille seg og avvente videre utredninger. Målet er å lage en så god kommunedelplan og konsekvensutredning at den danner et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi må unngå diskusjon om beslutningsgrunnlaget og heller få frem diskusjon om hvilken samfunnsutvikling en vil tilrettelegge for.

Det ble også stilt spørsmål om hvordan de ulike konsekvensene som for eksempel naturvern, samfunnsutvikling, klima og miljø vektes mot hverandre? Prissatte og ikke prissatte konsekvenser sammenstilles i en samfunnsøkonomisk analyse. Metodikken er beskrevet i metodehåndbøkene som legges til grunn, hhv. Statens vegvesens håndbok 140 og  Jernbaneverkets metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser JD 205.

Burheim, forteller at hun er godt fornøyd med hvordan møtet utviklet seg. Vi fikk tydeliggjort at vi nå skal lage en plan for planen og at beslutning om trase først kan tas når alle utredninger er ferdige om et par år. Nå håper vi på en konstruktiv dialog med lag og foreninger som har lokalkunnskap som er veldig nyttig for oss å ta med videre i prosessen, avslutter Burheim. 
Det ble trangt om plassen i Allaktivitetshuset "37" da Jernbaneverket inviterte til frokostmøte.