Ønsker effekt av investeringene til jernbanen

-Vi ønsker effekt av investeringene til jernbanen. Områdene rundt kollektivknutepunktene må brukes på en god måte. Vi må gjøre det enkelt å bo nær knutepunktene så folk velger toget til og fra jobb i stedet for bil, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han åpnet ROM-konferansen i dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Byene og tettstedene har ansvar for å fortette slik at flere velger toget som transportmiddel og å bo i gangavstand til stasjonene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

ROM-konferansen blir arrangert av  NSBs eiendomsselskap ROM-eiendom. På ROM-konferansen møtes representanter fra regjering og kommuner, forskningsmiljø, infrastrukturselskap og eiendomsbransjen. I år var  temaet mulighetene den kommende jernbaneutbyggingen og befolkningsveksten gir for by- og tettstedsutvikling.

Knutepunktutvikling nøkkelen 
- Vi gleder oss til å være med på reisen og gjøre det totale transportbehovet på InterCity-satsing kombinert med smart arealbruk er løsningen på fremtidens transportbehov, mener Gunnar G. LøvåsØstlandet enda bedre, sa fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås, som var en av innlederne på konferansen.

I løpet av de neste 10 årene vil store deler av InterCity-utbyggingen på Østlandet stå ferdig. Det vil gi et bedre kollektivtilbud med flere avganger og raskere reisetid mellom byene og tettstedene. Dette vil gjøre det lettere for folk å bo og arbeide i ulike deler av regionen. Samtidig er befolkningsutviklingen i Osloregionen i kraftig vekst og det forventes at veksten fortsetter i flere tiår. Jernbaneutbyggingen og befolkningsveksten skaper nye muligheter for by- og tettstedsutvikling der togene stopper. Byene og tettstedene må utvikles som attraktive knutepunkt med gode kollektivforbindelser, nærhet til boliger, arbeidsplasser og et variert service- og kulturtilbud slik at potensialet i infrastrukturutbyggingen utnyttes.

-Jernbanen skal satses på og det investeres nå mye penger i jernbane. InterCity er et eksempel på det. Utfordringen er å få de som pendler, reiser til og fra jobb, til å bo nær knutepunkter slik at de velger toget som transportmiddel. Regjeringen bevilger penger, Jernbaneverket bygger infrastrukturen og kommunene må nå følge opp med å fortette ved å bygge flere boliger og arbeidsplasser rundt knutepunktene, understreket samferdselsministeren på konferansen.