Nykirke – Barkåker: planarbeidet er i gang

Jernbaneverket har startet arbeidet med forslag til planprogram for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker på Vestfoldbanen. Men hva er egentlig et planprogram?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kartet viser de tre alternative traseene som skal utredes.Kartet kan også lastes ned fra menyen til høyre.Prosjektet Nykirke – Barkåker er en 13 km lang parsell på Vestfoldbanen. Det er igjennom Jernbaneverkets mulighetsstudie og konseptvalgutredning (KVU) tegnet ut tre alternative trasekorridorer med tilhørende stasjoner, og en variant uten stasjon. Disse er i dag kjent som Bakkenteigen, Skoppum øst og Skoppum vest og det er stor lokal interesse for hvilken trasè som skal velges.

Planprogram
Før det utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning, skal det lages planprogram, en “plan for planen”, som skal gjøre rede for formål, rammer og premisser for kommunedelplanen. Planprogrammet skal si noe om hvordan informasjon og medvirkning i kommunedelplanfasen skal gjennomføres, avklare behovet for utredninger av miljø- og samfunnskonsekvenser og redegjøre for hvilke alternativer som skal inngå i det videre planarbeidet.

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. I høringsperioden skal det gis innspill, etterpå blir innspillene vurdert og drøftet, og relevante innspill blir tatt inn i planprogrammet.

Deretter fastsettes planprogrammet av planmyndigheten (stat eller kommune) og er førende for arbeidet med selve kommunedelplanen.

Fremdrift
Arbeid med planprogram for Nykirke - Barkåker startet opp i november 2013. Forslaget til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i februar 2014, med planlagt ferdigstillelse i første halvdel av 2014. For at alle interessenter skal kunne se og gi innspill til planprogrammet, vil det i høringsperioden også bli lagt ut på www.jernbaneverket.no/intercity.

Jernbaneverket vil arrangere et åpent informasjonsmøte i høringsperioden. Dato og tidspunkt annonseres på våre hjemmesider og blir annonsert i lokalavisen (Gjengangeren).

Kommunedelplan
Etter planprogrammet, vil Jernbaneverket starte opp kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Kommunedelplanen vil danne grunnlag for valg av endelig trase og plassering av en eventuell stasjon. I dette planarbeidet, som vil pågå i 2014-2016, utredes samfunnskonsekvenser som f.eks. trafikkgrunnlag, kostnader, og konsekvenser for miljø som f.eks. landskap, kulturminne.

Neste steg i prosessen er reguleringsplanarbeidet. En reguleringsplan detaljerer det som er vedtatt i kommunedelplanen. Jernbaneverket utarbeider et forslag til reguleringsplan, som så skal vedtas av politikerne i den aktuelle kommunen.

Kontaktpersoner hos Jernbaneverket:
Prosjektdirektør Anne Siri Haugen ash@jbv.no
Planleggingsleder Nykirke - Barkåker (fung) Jofrid Burheim burjof@jbv.no
Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tkb@jbv.no