Nykirke - Barkåker: Fullt hus i Horten

Det ble trangt om plassen i Horten rådhus da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Over hundre engasjerte personer stilte på møtet som ble arrangert på kveldstid onsdag 12. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det ble fullt i kommunestyresalen da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om forslag til planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke - Barkåker.

Ordfører i Horten, Børre Jacobsen, ønsket velkommen og fortalte at tema var forslag til planprogram  for kommunedelplan og ikke de ulike trasealternativene. Deretter ga han ordet til prosjektdirektør for InterCity (IC) -prosjektet, Anne Siri Haugen, som orienterte om den pågående IC- satsingen.

Anne Siri fortalte om bestillingen som ligger i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, som sier at Nykirke – Barkåker skal være ferdig innen 2023. Hensikten er å få ned reisetiden og øke antall avganger på Vestfoldbanen. Jernbaneverket har laget et handlingsprogram som sier litt om hvordan Jernbaneverket skal løse oppgavene som ligger i NTP. IC-prosjektet vil bruke de to vanligste trinnene i Plan- og bygningsloven for å være byggeklare i tide til å nå målene i NTP: Kommunedelplan for valg av alternativ, reguleringsplan for detaljering og hjemling av det valgte alternativet.

Fungerende planleggingsleder for Nykirke – Barkåker, Jofrid Burheim, orienterte om selve planleggingsprosessen. Hun fortalte at forslaget til planprogram som nå er sendt på høring er oppskriften som er laget for å utarbeide kommunedelplanen med konsekvensutredning. Planprogrammet sier noe om hvilke utredningstemaer som skal være med og hvilken metodikk som skal brukes.

Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak orienterte om innholdet i planprogrammet og oppfordret publikum til å komme med innspill til hvordan vi skal skaffe datagrunnlag til ulike tema i kommunedelplan med konsekvensutredning.

Når det gjelder de ikke prissatte konsekvensene som skal utredes, så går det på landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser.  Her er lokalkunnskap viktig og lokalbefolkningen vil være viktige informanter. Ståvi fikk mange gode forslag til lag og foreninger som bør involveres. Han fortalte også at et annet tema som må utredes grundig, er hvordan de ulike alternativene vil bidra til, eller svekke lokal- og regional utvikling.

Avslutningsvis ble det gitt en kort orientering fra Jernbaneverkets grunnervervsavdeling ved Trond Håvard Lie. Jernbaneverket har mottatt flere henvendelser fra grunneiere som ser at et av de ulike alternativene krysser deres eiendom. Lie orienterte derfor om hvordan grunnervervsprosessen foregår.  Brosjyren “Grunneier møter Jernbaneverket” ligger tilgjengelig i menyen til høyre også. 

Presentasjonene som ble brukt i møtet, ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Vi minner om at merknader til foreslått planprogram må merkes

Nykirke – Barkåker og sendes skriftlig innen 11. april til:
Asplan Viak AS
PB 87,
3101 Tønsberg

tonsberg@asplanviak.no