Konseptvalgutredning (KVU)

Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet fått i oppgave å utarbeide konseptvalgutredning (KVU) for Intercity-området, dvs Vestfold-, Østfold- og Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

KVU for for de ulike banestrekningene vil bli organisert og gjennomført som egne prosesser med en egne prosjektorganisasjoner.

Sammenhengen mellom IC-strekningene vil sikres gjennom en felles overbygning og felles analyser. KVU- arbeidet vil pågå i hele 2011 og endelig KVU-rapport er planlagt oversendt departementet ved årsskiftet.

Se plan for gjennomføring (inkl organisering og framdriftsplan), samt brev fra Samferdselsdepartementet av 17. januar i meny på høyre side.

Illustrasjon: Janenie E Strand


Hva innebærer en KVU-prosess?
Konsepvalgtutredning (KVU) er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter og løse behovene på (konsepter).

En konseptvalgutredning skal ta utgangspunkt i definerte behov og mål som det endelige tiltaket/konseptet skal tilfredsstille. Det legges spesielt vekt på hva som anses som å være det prosjektutløsende behovet.

Tiltakets mål defineres på bakgrunn av en innledende behovsanalyse. Det skal defineres samfunnsmål i form av hvilken nytte/verdiskaping en utbygging av IC-nettet skal føre til for samfunnet. På grunnlag av samfunnsmålet skal det også defineres effektmål i form av hvilke virkninger utbyggingen skal ha for brukerne.

Konseptene skal utvikles med sikte på å svare ut samfunnsmål og effektmål. Utgangspunktet for alternative konsepter vil være i spennet mellom kollektivløsninger på veg og på bane. Det forventes en stor bredde i konseptene, der også tiltak som kan påvirke transportomfanget (etterspørselen) skal vurderes.

Innspill til definering av behov og mål, samt innspill til aktuelle konsepter vil blant annet bli gjort gjennom verksteder med bred deltakelse.

  • Verkstedet for Vestfoldbanen vil finne sted 4. – 5. april i Larvik
  • Verkstedet for Østfoldbanen vil finne sted 7. – 8. april på Ski
  • Verkstedet for Dovrebanen vil finne sted 27. – 28. april på Hamar