Gjennomføringsplan InterCity

I påvente av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan jobbet vi i Jernbaneverket med en gjennomføringsplan som forbereder oss på de store IC-oppgavene som står foran oss. Planprosessene og hvordan vi får til samarbeidet rundt knutepunktene er av stor interesse for omgivelsene, derfor legges rapportene om disse temaene ut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gjennomføringsplanen for IC-strekningene omfatter forberedende aktiviteter for en omfattende satsing, i fire delprosjekter:

  • Prosjektplan, om organisering og inndeling, ressursbehov og –fordeling, og kontraktstrategier
  • Teknisk designbasis, for valg av gjennomgående og rasjonelle løsninger
  • Planprosesser, om hvilke muligheter Plan- og bygningsloven gir og hvilke planformer og –prosesser som egner seg for IC-strekningene
  • Planveileder for byområder og knutepunkter, som beskriver samarbeid for å utvikle velfungerende knutepunkter med utgangspunkt i de ulike aktørenes roller og ansvar
     

De to første temaene jobbes det videre med i Jernbaneverket. De to siste blir nyttige i det videre samarbeidet med eksterne, og rapportene ligger til høyre. 

 

 

Bredt samarbeid

Samarbeid er et av de viktigste suksesskriteriene for intercitysatsingen. For delprosjektene “planprosess” og “byområder og knutepunkter” har arbeidet vært organisert med en arbeidsgruppe med godt kvalifiserte fagfolk fra kommunalt og fylkeskommunalt nivå samt fylkesmannsembetet. I tillegg har fora som Østlandssamarbeidet, Plattform Vestfold, Jernbaneforum Dovrebanen Sør og Koordineringsutvalget for Østfoldbanens vestre linje vært involvert. En ekstern samarbeidsgruppe med representasjon på høyt politisk nivå ble opprettet under Østlandssamarbeidet og Jernbaneverkets plankonferanse i november.

 

Det brede samarbeidet, som startet allerede i mulighetsstudie og KVU IC, blir nyttig for den mer konkrete planleggingen som ligger foran oss. Flott at engasjementet er stort!     

 

Offentlige planlegging i gang

At Samferdselsdepartementet i januar 2011 ga Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for IC-strekningene medførte at videre planlegging etter Plan- og bygningsloven måtte vente til KVU var behandlet. Mange har vært utålmodige for at planleggingen skal komme i gang igjen. Derfor var det en liten milepel da tilbudskonkurranser for konsulentoppdragene med planprogram for reguleringsplan for Sandbukta – Moss – Såstad på Østfoldbanen og for kommunedelplan for Nykirke - Barkåker på Vestfoldbanen ble utlyst  i slutten av august. Fristen konsulentselskapene har til å gi tilbud er 20. september.