Intercity:Bred enighet og stor utålmodighet

De mange høringsuttalelsene Jernbaneverket har mottatt til konseptvalgutredningen (KVU) for IC-strekningene, viser bred enighet om at det skal satses på en moderne, dobbeltsporet jernbane. Høringsfristen for KVU var 29. juni 2012, og mange av de som har levert sin høringsuttalelse utrykker stor utålmodighet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Intercitytog møtes på Moelv stasjon sommeren 2012. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Hovedspørsmålet som det skal tas stilling til gjennom politisk behandling av KVU og KS, er når og hvordan en slik utbygging skal planlegges og gjennomføres. Det knyttes derfor stor spenning til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan våren 2013.

Stor interesse

 Etter at konseptvalgutredningen (KVU) ble overlevert til Samferdselsministeren og offentliggjort 16. februar, har det vært stor interesse for utredningen og den videre prosessen. Gjennom tilsammen 50 åpne møter, høringsmøter, presentasjoner og direkte møter med kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter, har prosjektgruppa som jobber med IC i Jernbaneverket møtt et stort lokalt og regionalt engasjement.
Selv om høringsuttalelsene viser bred enighet om at alle de tre IC-strekningene må moderniseres, er det noen banevise forskjeller i hva som vektlegges. For Dovre- og Vestfoldbanen har det vært betydelig lokalt engasjement og debatt om stasjonslokaliseringer i henholdsvis Hamar og Horten. Man har i stor grad tatt stilling til stasjonslokaliseringen, til tross for at Jernbaneverket i KVU-en har anbefalt at det endelige lokaliseringsvalget først tas i neste planprosess slik at man får et bedre beslutningsgrunnlag (kommunedelplan med full konsekvensutredning). For Østfoldbanen er mange opptatt av at det i fremtiden må bli mulig å overføre mye mer av godstransporten fra veg til bane.  Mange av høringsuttalelsene til transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 23, omtaler også behovet for å bygge ut IC-strekningene.

 
Høringsuttalelsene finner du ved å klikke på lenkene til høyre på denne siden.

Bedre samfunnsøkonomi

Konseptvalgutredningen ble levert 13 måneder etter at mandatet var mottatt, noe som er er svært kort tid for en så omfattende utredning. Det er derfor flere tema Jernbaneverket gjerne skulle ha jobbet mer med. Eksempelvis burde flere av elementene i de samfunnsøkonomiske analysene vært utredet nærmere. Jernbaneverket har eksempelvis justert noen av elementene som feilaktig bidro til å dra den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ned. Foreløpige resultater fra nye beregninger som viser mer kvalitetssikrede tall vil bli publisert i løpet av september.

Hva skjer videre?


Regjeringens behandling av KVU og KS1 vil danne grunnlaget for videre planlegging etter plan- og bygningsloven. Den endelige behandlingen er varslet å komme samtidig med behandlingen av Nasjonal transportplan i Stortinget våren 2013. Jernbaneverket vil i mellomtiden bruke tiden til å forberede videre planprosesser slik at disse kan gjennomføres mest mulig effektivt så snart vi får politisk klarsignal. Ekstern kvalitetssikring 1 (KS1) er godt i gang, og skal avsluttes i løpet av 2012.

Samferdselsdepartementet har valgt Dovregroup og Transportøkonomisk institutt som konsulenter. Klimameldingen «Meld. St. 21 (2011-2012)» bygger blant annet opp under behovet for større satsing på kollektivtrafikk og gange og sykkel i byene. For IC-strekningene heter det at Regjeringen skal: «I forbindelse med NTP, legge fram en framdriftsplan for utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet, med en tidfesting av når ulike strekninger kan ferdigstilles.»

NTP 2014-2023 avgjørende

 Det er altså Stortingets behandling av Nasjonal transportplan for 2014-23 som blir avgjørende for IC-strekningenes videre skjebne. Det skal da tas stilling til hvor omfattende og hvor rask utbyggingen skal være.