I startgropa for KVU IC Dovrebanen

26. og 27. april er det KVU-verksted for Dovrebanen. Da møtes et bredt spekter av interessenter (eksempelvis brukere, politikere, miljøorganisasjoner, transportører og kommunal og regional forvaltning) for å gi innspill til behov, mål og konsepter for fremtidig Dovrebane og togtilbud mellom Oslo og Lillehammer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utkastet til situasjonsanalyse, som ligger i linken til høyre, gir nyttig bakgrunnsinformasjon om både marked, konkurranseflater,  arealbruk og infrastruktur.

Situasjonsanalysen skal bidra med faktaunderlag for diskusjonen av behov, mål, krav og konsepter. Den beskriver dagens situasjon for Dovrebanen sør for Lillehammer og dens influensområde, herunder arealbruk, transportmarkedet og infrastrukturen. Situasjonsanalysen munner ut i en vurdering av de viktigste utfordringene for Dovrebanen og transportmarkedene den betjener.

 

Transportbehovene påvirkes sterkt av befolkningsutvikling og lokalisering av boliger og arbeidsplasser. Arealbruken er også av stor betydning for de ulike transportmidlenes muligheter for å dekke transportbehovene, og dermed for konkurranseflater og transportmiddelfordeling.

 

Det relevante transportmarkedet for Dovrebanen sør for Lillehammer består av arbeids-, fritids- og tjenestereiser til og fra Oslo-området og mellom byene langs Dovrebanen. I tillegg er banen viktig for fremføring av godtogene mellom Osloregionen og Trøndelag / Nordland.

 

Togets muligheter for å dekke transportbehov og konkurrere med andre transportmidler påvirkes av tilbudets kvaltitet (reisetider, frekvens og pålitelighet), som igjen avhenger av kapasiteten og kvaliteten på spor, elektriske anlegg, signalanlegg og stasjoner.

 

Av sentrale utfordringer i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen for IC-streikningen på Dovrebanen pekes det i rapporten på befolkningsutvikling, arealbruk, utvikling i transportmarkedet og infrastrukturens kapasitet og kvalitet. I tillegg blir samspillet mellom gods-, IC- og eventuell høyhastighetstrafikk blir et viktig tema.