Høringsfristen i Moss nærmer seg

Tirsdag 11. mars er fristen for å gi merknader til planprogrammet om reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. – Vi oppfordrer grunneiere til å benytte denne muligheten, men understreker at vi legger opp til samarbeid og dialog med de berørte også i fortsettelsen, sier prosjekteringsleder Marianne Hermansen i Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Moss stasjon  i dag. I planprogrammet foreslås ny stasjon i området ved Nyquistbyen. (Foto: Randi Folke Olsen)I planprogrammet er det angitt en bred korridor som er større enn de arealene som til syvende og sist vil bli direkte berørt av utbyggingen. Nøyaktig plassering av traseen, inklusive tunnelen og stasjonsområdet i Moss, blir fastsatt gjennom det videre arbeidet med reguleringsplan. Avgjørelsene baseres på en detaljert vurdering av grunnforholdene og en lang rekke andre faktorer.

- Det som likevel er klart, er at området ved Kransen og Nyquistbyen blir sterkt berørt av prosjektet slik det er angitt i planprogrammet, og at det vil bli betydelige anleggsulemper når byggingen starter, påpeker Hermansen.

Tar gjerne imot spørsmål
Røster som tar til orde for en stasjon i fjell under sentrum av byen, en løsning som altså ikke omfattes av forslaget til planprogram, har preget debatten lokalt i det siste. Dette var også tilfelle på folkemøtet om planprogrammet som ble holdt 12. februar.

- Dette gjorde at det nok ble mindre rom for spørsmål fra grunneiere på dette møtet. Dersom noen grunneiere, spesielt i området ved Kransen og Nyquistbyen, føler at de sitter med ubesvarte spørsmål nå før høringsfristen, vil jeg oppfordre til å ta kontakt med kontaktpersonene som er angitt i planprogrammet, sier Hermansen, som fortsetter:

- Men som nevnt, pr. i dag er det ennå for tidlig å si nøyaktig hvilke eiendommer som blir berørt av innløsning eller på andre måter. Likevel antar jeg at det er mange som har spørsmål omkring en eventuell grunnervervsprosess. Brosjyren “Grunneier møter Jernbaneverket” belyser dette temaet inngående. Den kan leses på Jernbaneverkets nettsider (lenke til høyre) eller hentes hos Bylab i Moss.

- Som det framgår av brosjyren er det først når reguleringsplanen er endelig vedtatt at det formelle grunnlaget for grunnerverv foreligger. Vi vil imidlertid søke dialog med aktuelle grunneierne gjennom hele perioden hvor arbeidet med reguleringsplan pågår, og vi ønsker å starte forhandlinger om frivillige avtaler så tidlig som mulig underveis i prosessen, forklarer hun.

Energibrønner
- Vi får også mange spørsmål om jordbrønner i nærheten av tunneltraseen. Etter at plankorridoren er snevret inn, kommer vi til å gjøre en særskilt registrering for å være sikre på at alle brønner og energibrønner i området blir fanget opp. I god tid før byggestart vil forholdene omkring registrerte energibrønner bli vurdert, og vi tar kontakt med grunneierne om nødvendig.

- Dersom en energibrønn kommer i konflikt med jernbanetunnelen, vil Jernbaneverket om mulig erstatte brønnen med en tilsvarende. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil erstatning bli beregnet ut i fra erstatningsrettslig praksis - altså det som har blitt fastsatt av rettsvesenet i tilsvarende saker tidligere, avslutter Hermansen.