Høring av planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker

28. februar 2014 la Jernbaneverket forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvens-utredning for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker ut til offentlig ettersyn iht. pbl §§ 11-13 og 11-14.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Du kan lese planprogrammet ved å klikke på lenken til høyre.

Jernbaneverket planlegger dobbeltsporet jernbane på strekningen Nykirke – Barkåker. Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning, og første steg i planarbeidet er planprogram.

Kartet viser de tre alternative traseene som skal utredes i kommunedelplanen.Planprogrammet skal beskrive hvordan kommunedelplanarbeidet skal gjennomføres. Fra konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene foreligger fire alternativer i tre korridorer. Kommunedelplanen skal avklare alternativ.

Jernbaneverket er tiltakshaver og utarbeider planprogrammet. Høringsperioden er seks uker, og frist for å komme med bemerkninger til planprogrammet er 11. april.

Etter høringsperiodens utløp vil planprogrammet revideres på basis av innkomne merknader. Videre oversendes planprogrammet for fastsettelse.

I forbindelse med høring av planprogrammet holdes et

åpent informasjonsmøte onsdag 12. mars klokken 19:00

i kommunestyresalen i Horten kommune. Adresse: Apotekergaten 12, Horten.

Forslag til planprogram vil være tilgjengelig hos:

• Jernbaneverkets prosjektkontor for Vestfoldbanen, Eckersbergsgate 4 i Tønsberg.
• Jernbaneverket nettsider (www.jernbaneverket.no/Intercity),
• Horten kommune, Apotekergata 12
• Horten kommunes nettsider (www.horten.kommune.no).
• Tønsberg kommune, kundemottak på Byfogdløkken, Halfdan Wilhelmsens alle 1
• Tønsberg kommunes nettsider (www.tonsberg.kommune.no)
• Re kommune, Regata 2
• Re kommunes nettsider (www.re.kommune.no)

Innspill til planprogrammet sendes innen 11. april til: Asplan Viak AS, P.b. 87, 3101 Tønsberg – merket: Nykirke-Barkåker eller tonsberg@asplanviak.no – emne: Nykirke-Barkåker

Det bør skilles mellom merknader som gjelder kommunedelplanarbeidet og merknader til planprogrammet, spesielt relevante utredningsbehov.

Spørsmål knyttet til planprogrammet kan rettes til: Jernbaneverket v/ Jofrid Burheim jofrid.burheim@jbv.no, tlf. 916 16 933