Fagdag gav innspill til utbyggingsrekkefølge for IC-strekningene

Som en del av oppgaven fra Samferdselsdepartementet med å utrede konsepter for videre utbygging av intercity-strekningene, skal Jernbaneverket gi en faglig anbefaling av utbyggingsrekkefølge. For å få innspill til dette arbeidet inviterte Jernbaneverket et bredt spekter av interessenter til fagdag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

28. september 2011 møttes 92 representanter fra kommuner og fylkeskommuner på både politisk og administrativt nivå, etater, selskaper, næringsliv og organisasjonsliv på Hotell Bristol i Oslo. I løpet av en intens dag i arbeidsgrupper gav Jernbaneverket klare og nyttige innspill på hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for anbefaling av utbyggingsrekkefølge.

 

Til høyre ligger referat fra fagdagen, og innledernes presentasjoner.

 

Arbeidsøktene tok utgangspunkt i tre ulike prinsipper for utbygging av moderne dobbeltspor på de tre IC-strekningene:

1.      Å fullføre en hel banestrekning før man starter på neste.

2.      Bygge fra Oslo og utover på alle banestrekningene samtidig.

3.       Utbedring av flaskehalser, de verste først

 

Mange av deltagerne frarådet utbygging av én og én banestrekning. En samlet utbygging, helst innenfra og ut, eventuelt kombinert med å ta flaskehalsene først, var gjennomgangsmelodien hos flere av deltagerne. Begrunnelsene var flere, blant annet at en utbygging innenfra og ut vil gi størst samfunnsøkonomisk effekt i form av tilbudsbedring for flest mulig reisende. Enighet på tvers av banestrekningene gir større muligheter for politisk gjennomslag, var et klart råd, blant annet fra fylkeskommunene. Dersom bevilgningstakten ikke blir så høy som ønsket kan det være mer aktuelt å se på en flaskehals-strategi, i kombinasjon med innenfra og ut-prinsippet. Klarest enighet var det kanskje rundt at det aller viktigste er forutsigbarhet.

 

Utredningen i sin helhet blir ferdig til vinteren, og noen av resultatene spilles inn til arbeidet med transportetatene og Avinors forslag til Nasjonal transportplan 2014-23 som lanseres 29. februar neste år. Konseptvalgutredningen er faglig koordinert med høyhastighetsutredningen.  I januar 2012 sendes de tre strekningsvise konseptvalgsutredningsdokumentene til Samferdselsdepartementet for avrop kvalitetssikring 1 (KS1), samtidig som de sendes på ekstern høring. I februar 2012 skal et felles overbygningsdokument, som blant annet omhandler utbyggingsrekkefølge, være klart. I den etterfølgende politiske behandlingen er det også grunn til å tro at utbyggingsrekkefølge vil være tema.


Foto: Thor Erik Skarpen