Bred utredning av dobbeltspor gjennom Hamar

Jernbaneverket forbereder planarbeidet med dobbeltspor gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner (Sørli-Brumunddal). I den forbindelse er det laget kostnadsoverslag og sett på konsekvenser av sju mulige traseer gjennom Hamar og alternative plasseringer av Hamar stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et av alternativene som er utredet– Vi har sett bredt på ulike alternativer av traseer og stasjonsplassering, ikke minst på bakgrunn av lokale ønsker, sier prosjektkoordinator Sverre Setvik i Jernbaneverket. Det er fordeler og ulemper ved alle alternativ, men vi har ingen klar anbefaling nå. Det er for tidlig i prosessen og trasevalg er ingen enkel sak. Det er mange faktorer som må sees på i samarbeid med kommunene. Det viktige nå er å ha et best mulig grunnlag å starte en offentlig planprosess på.

Enige om planprosess

Kommunene og Jernbaneverket er enige om prosessen videre: Det kjøres offentlig planprosess etter Plan- og bygningsloven der kommunene er planmyndighet og Jernbaneverket tiltakshaver. Det betyr at det praktiske arbeidet utføres av Jernbaneverket, mens kommunene behandler forslagene og fatter vedtak. Utredningen ferdigstilles i år. Neste steg er utarbeidelse av planprogram for kommunedelplan, der planløpet videre legges. Det starter opp når Stortinget har bevilget penger til Intercity-prosjektet: 2014 eller 2015.

Presentasjon av alternativene

Det utarbeidet kostnadsoverslag for sju ulike alternative traseer mellom Sørli (sør for Stange) og Brumunddal, med fem ulike stasjonsplasseringer i Hamar. Se vedlagte presentasjon for detaljer og illustrasjoner. Jernbaneverket understreker at kostnadsoverslagene er grove og at tallene vil endre seg i planprosessen. Utredningen presenteres for formannskapet i Hamar og kommunestyret i Stange 4. september. Deretter kommunestyret i Ringsaker 11. september og kommunestyret i Hamar 18. september.

Folkemøte i Hamar

19. september kl. 19 arrangerer Jernbaneverket et åpent folkemøte på Hamar om temaet. Møtet foregår på Victoria hotell og er åpent for alle.