Arrangerer frokostmøte i Horten

Jernbaneverket har startet opp arbeidet med forslag til planprogram for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker. I den anledning arrangeres det et frokostmøte i Horten tirsdag 14. januar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med frokostmøtet er å orientere om status og videre fremdrift for prosjektet, og samtidig komme i tidlig dialog med lag og foreninger og andre berørte. I tillegg til frokostmøtet vil Jernbaneverket arrangere åpent møte på kveldstid i høringsperioden. Dette blir annonsert i lokalavisen samt på våre nettsider.

Bakgrunn
Stortinget har vedtatt at Vestfoldbanen skal ha dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen 2024, og moderniseringen av Vestfoldbanen er godt i gang. Barkåker – Tønsberg åpnet i 2011, Holm – Nykirke er under bygging og åpner høsten 2016. Nå er det det Nykirke – Barkåker som står for tur.

Nytt dobbeltspor Barkåker - Tønsberg ble tatt i bruk i november 2011, nå er planleggingen av Nykirke - Barkåker i gang.
Jernbaneverket har startet arbeidet med forslag til planprogram for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker på Vestfoldbanen. Planprogrammet skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i februar 2014, med planlagt ferdigstillelse i første halvdel av 2014. 

Et planprogram er en “plan for planen”, og den skal gjøre rede for formål, rammer og premisser for utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning, som er neste fase i planarbeidet (2014-2016). Det er kommunedelplan med konsekvensutredning som skal danne grunnlag for valg av trasekorridor og lokalisering av stasjon. 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Innspill som kommer inn blir vurdert og drøftet, og relevante innspill tas inn i planprogrammet. Som et ledd i denne prosessen ønsker Jernbaneverket og Horten kommune å invitere til et uformelt frokostmøte hvor vi orienterer om planer og videre fremdrift. 

Frokostmøtet arrangeres på Allaktivitetshuset “37” i Horten, tirsdag 14. januar kl. 08.30 - 12.30.

Vi vil gi en kort orientering om status og fremdrift kl. 09.00 og kl.11.30. Resten av tiden vil Horten kommune og Jernbaneverket være tilgjengelige for spørsmål og innspill til planarbeidet.Kontakt oss hvis dere har spørsmål:
Fung. Planleggingsleder: Jofrid Burheim tlf.
916 16 933, burjof@jbv.no 
Kommunikasjonsrådgiver: Trine K. Bratlie Evensen tlf. 930 89 550,  tkb@jbv.no