Utredninger og rapporter

Her finner du en samlet oversikt over dokumenter og utredninger som er sentrale for InterCity-prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk for de neste tolv årene og beskriver hvilke mål og prinsipper som regjeringen legger til grunn for utvikling av veg-, jernbane-, luft og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Nasjonal transportplan 2018-2029.

Handlingsprogram 

Handlingsprogrammet er en gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan. Jernbanedirektoratet, i samarbeid med Bane NOR, er i gang med å lage et forslag til handlingsprogram for perioden 2018-2029.

Handlingsprogrammet skal ligge til grunn for styring og prioritering av budsjettmidlene til jernbane fremover. Forslag til handlingsprogram skal sendes på høring i april 2018.

Les mer på Jernbanedirektoratets nettsider.

Statsbudsjett

Midler til planlegging, bygging og vedlikehold av jernbanen bevilges gjennom de årlige statsbudsjettene. Se siste informasjon om statsbudsjettene her.

 

Plangrunnlag for Nasjonal transportplan 2018-2029, vedlegg 6 om InterCity

Før en ny Nasjonal transportplan skal lages, gjennomfører transportetatene (Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket) og Avinor en rekke utredninger på bakgrunn av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet. Utredningene er grunnlaget (plangrunnlag) for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan. Som en del av arbeidet med plangrunnlaget leverte transportetatene et vedlegg om InterCity. NB: Det er fremdriftsplanen i NTP 2018-2029 og etter hvert handlingsprogrammet som er gjeldede.

Plangrunnlaget og vedlegg 6 finner du her.


Konseptdokument

Jernbanen er et sammenhengende system, og løsninger på de ulike delstrekningene må sees i sammenheng. For å ivareta samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet, er det utarbeidet et helhetlig infrastrukturkonsept for InterCity-strekningene. Konseptet er beskrevet i et eget dokument:

Konseptdokument for InterCity-strekningene

Teknisk designbasis

Det er lagd en felles teknisk designbasis for InterCity-utbyggingen. Denne skal sikre standardiserte og hensiktsmessige løsninger på tvers av delstrekninger.

Målsetningen med Teknisk designbasis for InterCity-prosjektet er å:

• foreslå enhetlige løsninger på InterCity-strekningene som bidrar til standardisering

• ivareta kvalitet, sikkerhet og levetidsperspektiv

• sikre kostnadseffektive løsninger

• sikre valg av riktige løsninger i forhold til ønsket funksjonalitet

• effektivisere framdrift av IC-prosjektet

Teknisk designbasis

Generelle krav til modellbasert prosjektering og BIM

Dokumentet beskriver de generelle krav til modellbasert prosjektering og BIM som gjelder for alle prosjekter i Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Generelle krav til modellbasert prosjektering og BIM

 

Planforutsetninger parkering

InterCity-satsingen skal bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet tas med kollektiv, sykkel og gange. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er: sentral stasjonsplassering og knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene. Da blir toget lett tilgjengelig, og mange kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.

InterCity-satsingen dekker imidlertid et stort geografisk område, og stasjonene er lokalisert i områder med svært ulik karakter – fra by til spredtbygde strøk. Det påvirker om de reisende har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen eller om det bør være et tilbud om innfartsparkering når det nye dobbeltsporet står ferdig.

Det er utarbeidet rapporter som ser stasjonene og parkeringstilbud på banestrekningene i sammenheng. Disse rapportene finner du her.

Planprosess etter plan- og bygningsloven

Det er etablert en felles praksis for de offentlige planprosessene for at planlegging og utbygging skal kunne gjennomføres rasjonelt, forutsigbart og med ønsket fremdrift. Hensikten er å sikre at mulighetene i plan- og bygningsloven brukes aktivt, slik at avgjørelser forankres og usikkerheter lukkes underveis i prosessen. Les mer i rapport om planprosesser:

18.06.2013: Rapport fra delprosjekt planprosesser

Knutepunktutvikling i byområder

For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det avgjørende at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene og at det er høy utnyttelse av arealene rundt de nye stasjonene. Det legges derfor vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal være et godt utgangspunkt for lokal knutepunktutvikling og miljøvennlig arealutvikling. Et godt resultat av knutepunktutvikling er avhengig av tett dialog og samarbeid med andre aktører. Det er derfor etablert en felles praksis for tilnærming til knutepunktene:

28.06.2013: Planveileder for byområder og knutepunkt  

Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (2012)

Februar 2012: Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningene viser at InterCity kan planlegges og bygges på ti år. Her finnes en Samling av alle dokumenter som ble produsert i forbindelse med konseptvalgutredningen.

September 2012: Innkomne høringsuttalelser

 

Supplerende beregninger (2012):

07.12.2012: 
Trafikk og samfunnsøkonomi ved full utbygging av InterCity-området. Supplerende beregninger

Mulighetsstudier (2011)

En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien viser en tredobling av passasjergrunnlaget som følge av betraktelig reduserte kjøretider og økt antall avganger.

Januar 2011: Mulighetsstudie Østfoldbanen

Januar 2011: Mulighetsstudie Vestfoldbanen