Åsland tar form

Follobaneprosjektets store riggområdet begynner å ta form. Forslaget til reguleringsplan for utvidelse innenfor Oslos grenser er sendt inn til kommunen, som får steinmasser til mulig byutvikling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skisse over Follobaneprosjektets anleggsområde på Åsland.

Det er ved E6 på vei ut av Oslo sørover at Follobaneprosjektet skal etablere et stort riggområde. Fra Åsland skal to store tunnelboremaskiner bore seg vei sydover til tunnelpåhugget ved Ski og to skal bore nordover til Bekkelaget.

For å få plass nok på anleggsområdet er det behov for noe større areal. Derfor er forslag til “Reguleringsplan for utvidet rigg- og anleggsområde på Åsland for 4 TBM” nå formelt sendt inn til Oslo kommune til 1. gangs behandling.  -Vi håper at planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av august, opplyser Follobanens rådgiver Marit Bjørke.

Plankart over ÅslandPlanforslaget omfatter bl.a. et område for lagring av betongelementer, og et stort deponiområde hvor TBM-masser fra tunnelen skal deponeres både midlertidig og permanent og skal bl.a. brukes til oppbygging av terrenget.

Masser som ressurs

For Follobaneprosjektet er det viktig å få til best mulig miljø- og samfunnsmessig utnyttelse av steinmassene fra byggingen av det nye dobbeltsporet.

Med den permanent oppfylling på Åsland tilrettelegges området for fremtidig bruk som idrett- og friområde i tilknytning til en mulig byutvikling av området Gjersrud-Stensrud.

Den midlertidige oppfyllingen av masser, skal brukes til istandsetting av det som kalles Pukkverkstomta etter at anleggsperioden er avsluttet. Blant annet skal det tidligere steinbruddet fylles opp. – Også her tilpasses terrenget fremtidige planer for utbygging av Gjersrud-Stensrud, opplyser Marit Bjørke.