Spørsmål om tunnelboring?

De er lange og store og «spiser» fjell. Fire tunnelboremaskiner skal produsere tett og sikker tunnel for nye Follobanen. Les aktuelle spørsmål og svar om tunnelboring.

Tunneboremaskin full produksjon inne i fjellet. Kilde AGJV
 • Når startet den første tunnelboremaskinen opp?
  Den første TBMen startet boring mot Oslo første uken i september 2016. De øvrige TBMene startet opp i løpet av høsten og den siste i slutten av november. . Nå er alle fire maskinene i drift.

 • Hvor langt borer TBMene daglig?
  Gjennomsnittlig planlagt framdrift er 12-16 meter hver dag for hver av de fire tunnelboremaskinene. Ukentlig fremdrift er på mellom 90-100 meter per maskin.

 • Hvor berørt blir naboer i første fase?
  Tunnelboremaskinene startet opp om lag 100 meter under bakken i Grønliåsen. Tunnelboremaskinene borer i den første perioden under områder som er nærmest ubebodd. Det har vist seg at kun et fåtall husstander har merket driften fram til nå. Bane NOR overvåker likevel nøye den første fasen av TBM driften ved flere målepunkter på overflaten langs traseen.

  På noen strekninger regner vi med at flere naboer vil merke ulike nivåer av during under bakken den perioden tunnelboremaskinene passerer under det enkelte boligområdet. Tunnelboremaskinene i retning Oslo vil etter planen nå Kantarellen nær Mortensrud i løpet av våren/forsommeren 2017. I retning Ski vil tunnelboremaskinene etter planen først passere under bebygde områder ved årsskiftet 2017/18 (Bøleråsen og Vevelstad).

 •  Hvordan kan lyden beskrives?
  Hvordan lyden fra tunnelboremaskinene vil oppleves avhenger av de lokale grunnforholdene og avstand til maskinene. Avhengig av overdekning, altså avstanden mellom tunnelen og overflaten, vil naboene merke støy i varierende grad. Den laveste overdekningen finner vi i retning Ski, på Bøleråsen og Vevelstad. Lokale geologiske forhold vil spille inn – noen bergarter bærer lyd bedre enn andre. Dersom boligen er fundamentert på løsmasser vil dette dempe lyd i forhold til om boligen er fundamentert på fjell. I de perioder tunnelboremaskinene går direkte under eller nær bebygget område, kan naboene merke en kontinuerlig durelyd. Noen beskriver lyden som en «jevn og monton during» fra et gammeldags kjøleskap eller oppvaskmaskin. Dette vil kunne pågå i mellom 4-6 uker til sammen for de to maskinene som går i samme retning. 

  Erfaringer fra andre prosjekter viser at det er stor variasjon i hvordan den enkelte person opplever lyder og støy fra anleggsarbeid som dette. Noen har høyere terskel for støy/tåler mer støy enn andre. Det har vi respekt for. Bane NOR vil tilby alternativ overnatting til de naboene som får vesentlige ulemper som følge av anleggsarbeidene.

 • Vil lydene/duringen fra tunnelarbeidet være like tydelig dag og natt?
  Boringen vil pågå store deler av døgnet, og lyden vil være lik i den perioden maskinene er i drift. Det blir pauser i forbindelse med vedlikehold av maskinene.

 • Hvor langt fra tunneltraseen vil beboere merke støy?
  Bane NOR har anslått at boliger som ligger ca. 200 meter eller nærmere tunnelløpene kan oppleve during fra tunnelboremaskinene når de passerer. Lydnivået vil variere med geologiske forhold og hvordan det enkelte hus er fundamentert. Bane NOR og entreprenøren AGJV vil utføre målinger av lydnivået kontinuerlig.

 • Hvordan blir naboene informert?
  Bane NOR vil gi informasjon til naboene som vil bli berørt av tunnelarbeidene i god tid før arbeidet nærmer seg de ulike nabolagene. Alle naboer får informasjon underveis og de som vil bli utsatt for de høyeste lydnivåene, vil bli fulgt opp spesielt.

 • Tunnelboremaskiner i drift: Er det farlig?
  Boring med tunnelboremaskiner er en trygg og sikker arbeidsmåte for å lage tunneler. Det er stor avstand mellom de fleste av nabolagene og den planlagte tunneltraseen. Arbeidslagene nede i tunnelen er beskyttet av tunnelboremaskinenes konstruksjon. Innsiden av tunnelløpene blir fortløpende dekket av en vanntett ring laget av betongelementer. På denne måten hindrer vi lekkasjer og unngår setningsskader på bebyggelsen over tunnelen.

 • Hva gjøres for å sikre bygninger nær anleggsarbeidene mot eventuelle skader?
  Bane NOR besiktiger og følger opp bygninger langs traseen, og sjekker om tiltak må settes inn for å hindre at mulige skader oppstår. Bygningsbesiktigelsene gir et godt grunnlag for å vurdere om tiltak må settes inn, og for å bedømme om eventuelle skader kan tilskrives utbyggingen.

  Videre følges det opp gjennom hele anleggsperioden at eventuelle lekkasjer ikke forårsaker setningsskader på bebyggelsen. Det kan settes inn tiltak for å unngå dette i områder hvor det er fare for kortvarige lekkasjer i forbindelse med tunneldrivingen.

 • Hva gjøres med massene fra TBM-driften
  Det meste av massene blir anlagt på Åsland på en slik måte at det legges til rette for fremtidig byutvikling i området, Gjersrud Stensrud utbyggingen. Omtrent 12-15 prosent av steinmassene som tas ut av fjellet, gjenbrukes i produksjonen av betongelementer til tunnelen. Noe overskuddsmasser blir kjørt ut fra anleggsområdet til godkjente deponier.

 •  Hvordan er arbeidshverdagen på tunnelboremaskinene når de er i drift?
  Skiftordningene ved TBMene har to skift pluss et vedlikeholdsskift pr døgn. Kontinuerlig drift gjennom hele døgnet gir god fremdrift og regnes som sikrere enn å starte og stoppe produksjonen på ulike tidspunkter. Rundt 13 personer jobber til enhver tid på hver av de fire tunnelboremaskinene. I tillegg arbeider andre med transport av betongelementer, vedlikehold og annet arbeid. Totalt er rundt 800 personer engasjert i de forskjellige delene av TBM-prosjektet på anleggsområdet, i tunnelene, på betongelementfabrikken og på kontorene. Dette inkluderer alle arbeidsskiftene i løpet av et døgn.

   

 • Kilde: Bane NOR/Follobaneprosjektet og AGJV.