Ny regulering av beredskapsplass

Reguleringsplan for beredskapsplass og adkomsttunnel ved Åsland legges fram for offentlig høring. Beredskapsplassen er planlagt ved snødeponiet nær E6.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skissen viser planforslaget til ny beredskapsplass tegnet over gjeldende reguleringsplaner. Det skraverte området er den planlagte adkomstunnelen som ligger om lag 60 meter under bakken, og feltet markert i mørk oransje er selve beredskapsplassen. Kilde: Asplan Viak.

Planforslaget skal erstatte beredskapsplassen som er regulert i gjeldende reguleringsplan for Follobanen (S-4735) øst for E6. Det nye planforslaget innebærer at beredskapsplassen flyttes til vestsiden av E6 ved innkjøringen til Oslo kommunes snødeponi. Etableringen av beredskapsplassen skal ikke komme i konflikt med bruken av snødeponiet.  

I gjeldende plan for Follobanen (S-4735) er beredskapsplassen plassert midt i den tiltenkte Gjersrud-Stensrud-utbyggingen. En flytting av beredskapsplassen gir kommunen større mulighet for byutvikling av området. Beredskapsplassens nye plassering er også lettere tilgjengelig for nødetatene. Forslaget vil ikke være i konflikt med de to alternative traseene for metro som ligger i områdereguleringen for Gjersrud Stensrud.  

Forslaget innebærer bygging av en mindre adkomsttunnel mellom beredskapsplassen og de eksisterende adkomsttunnelene som er bygget i forbindelse med Follobanen. Tunnelen som skal bygges ligger 60 meter under et delvis bebygget område (Beveråsen – se skisse).

Informasjonsmøte 17. august

Frist for høringsuttalelse er 25. august, og reguleringsplanen skal etter planen vedtas i løpet av høsten 2016.  Et informasjonsmøte om Follobaneprosjektet vil holdes den 17. august kl. 18 på Seterbråten skole.

For mer informasjon kontakt oss på follobanen@jbv.no.

Plandokumentene er tilgjengelige her:

Merknader til planforslaget kan sendes som e-post til:
Jernbaneverket
postmottak@jbv.no
Att: Lena Forsberg

Alternativt som brev til:
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
Att: Lena Forsberg

NB! Konvolutt/dokument/e-post må merkes med:
Follobanen - Beredskapsplass Åsland- Offentlig ettersyn etter pbl §3-7, saksnr: 201503733