Naboinformasjon Åsland: Demontering, riving og grøfting

Follobanens tunnelprosjekt nærmer seg siste fase. Entreprenøren er i gang å rigge ned  deler av anleggsområdet på Åsland. I månedene som kommer skal bygninger, installasjoner og betong fjernes - og det utføres annet anleggsarbeid. (Enkelte tidsangivelser i artikkelen under er endret 27.4.2021)

Fra demonteringen på fabrikkområdet. Foto: AGJV

Bane NORs arbeid på Åsland de neste månedene vil i noen grad merkes i nabolaget rundt anleggsområdet. Arbeidet kan føre til noe ulempe, hovedsakelig i form av støy. Først og fremst handler det om riving og fjerning av bygninger og installasjoner. I tillegg er det under bygging en transformatorstasjon sør-vest for anleggsområdet.

I månedene fremover vil hovedentreprenøren AGJV fortsette med installasjons- og ferdigstillelses-arbeid nede i tunnelanlegget. Samtidig starter arbeidet med å demontere og rive de midlertidige fasilitetene på Åsland.

Følgende er en grov oversikt over rekkefølgen på arbeidete, med forbehold om endringer:

  • Grøftegraving: Starter i midten av mai og pågår en måneds tid. 
  • Kabelføring: Enn så lenge har det pågått kabelføring ned til tunnelen. I sammenheng med dette har et område ved siden av gangveien ovenfor nedføringspunktet blitt avmerket med sperrebånd. Dette er kun for strekking av kabler, og det er ikke planlagt terrenginngrep i dette området. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av april (månedsskiftet)
  • Transformatorbygget: Arbeid fortsetter gjennom sommeren. Til slutt skal det også etableres gjerde og eventuelt mur rundt bygget. Arbeidet er forventet ferdig til august 2021.
  • Betongproduksjonsanlegget: Demontering startet i februar og pågår fremover.
  • Fabrikkbygget: Riving startet medio mars, ferdig i løpet av sommeren.
  • Tunnelvann renseanlegg: Arbeid pågår uten våren/forsommeren  (tunnelvannet går nå til Sydhavna renseanlegg). 
  • Verksteder: Riving pågår til over sommeren.
  • Brakker: Riving pågår til over sommeren.

Lyden av arbeid

Fra begynnelsen av april planlegger entreprenøren å starte med fjerning av betong, noe som vil omfatte pigging og knusing. Dette arbeidet skal skje gradvis, etter hvert som det ikke lenger er behov for byggene og konstruksjonene. Selve demonteringen vil ikke medføre vesentlig mer støy enn det som har vært vanlig på Åsland, men betongrivingen, som omfatter pigging, vil være støyende. Det beklager vi. Riving av betong og perioder med støy vil vare til over sommeren.

En støymodell med detaljert oversikt er under utarbeidelse. Arbeidet blir gjort i samsvar med regelverket i T-1442 og «Forskrift om begrensing av støy i Oslo kommune».

For enkelte områder nærmest anleggsområdet på Åsland, forventes det støynivåer som kan ligge litt over tillatt grenseverdi, og det er en forutsetning at bydelsoverlegen gir dispensasjon. En mindre gruppe naboer, som kan bli påvirket av støy litt over gjeldende grenseverdi, vil bli kontaktet av Follobaneprosjektet i løpet av mars måned.

Slik vil transformatoren Åsland TPS Substation-2 se ut når den står ferdig. Foto: Bane NOR

Strøm til fremtiden

I tillegg til hovedarbeidet på anlegget, vil publikum se bygging av et nytt transformatoranlegg på Åsland. Dette anlegget vil utgjøre en del av strømforsyningen til togfremføring på Follobanen. Anlegget bygges i nærheten av Åsland transformatorstasjon, som ble satt opp i forbindelse med opprettelsen av Bane NORs anlegg på Åsland, og ble satt i drift i 2015. Byggingen av det nye anlegget pågår for øyeblikket, men forventes ikke å føre til nevneverdige støyproblemer.

Follobaneprosjektet på Åsland er et anlegg med 24 timers drift. Støyende arbeid blir hovedsakelig lagt til dagtid (07-19). Det kan også være aktuelt å arbeide på offentlige høytidsdager denne våren. Hvis det skjer, vil vi informere naboene i forkant.

Vi beklager ulemper for naboene mens vi bygger Follobanen. Vi gleder oss til å tilby en ny toglinje med ned til halvert reisetid mellom Oslo og Ski, slik at enda flere kan ta mer tog.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan kontakte prosjektets nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 9.00-15.00. Du kan også ringe Bane NORs sentralbord/kundesenter, tlf. 22 45 50 00.