Informasjonsbrev Åsland september 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for september 2016.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Nicolas Tourrenc/AGJV

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 4. oktober.

Første fjellknuser startet opp
Mandag 5. september døpte statsminister Erna Solberg Follobanens to første tunnelboremaskiner til dronning Eufemia og dronning Ellisiv. Den første av de fire fjellknuserne ble samtidig startet opp av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Les mer om oppstarten.
Se filmen fra dåpsseremonien og oppstarten (youtube)

 Har du spørsmål om tunnelboring? Les spørsmål og svar på prosjektets nettsider.


Fra anleggstomt til industrianlegg
Alle produksjonslinjer ved fabrikken er nå i drift og produksjonen av betongelementer pågår for fullt. Det er nødvendig med et stort forhåndslager av ferdige betongelementer for å sikre effektiv produksjon i tunnelen når tunnelboremaskinene setter i gang for fullt. Fordi lagerkapasiteten er begrenset på riggområdet vil entreprenøren i tillegg lagre elementer på et eksternt lager nå i oppstartsfasen. 

Byggingen av mesteparten av fabrikks- og massehåndteringsområdet er ferdigsstilt. De nærmeste naboene vil få informasjonsskriv i posten med nærmere informasjon om aktivitetene ved anlegget.

 Støybildet fremover
Støybildet for september vil være slik det har vært foregående periode, men det vil gradvis bli mindre byggeaktivitet og mer produksjon. I løpet av september vil transportbånd fra tunnelen til fabrikkområdet tas i bruk, samtidig som det nye knuseverket settes i full drift. De spesialbygde kjøretøyene som frakter betongelementer til tunnelboremaskinene har begynt transporten. Denne transportene vil øke i takt med fremdriften i tunnelen og oppstart av flere maskiner.

Langsgående støyskjerm på Beveråsen: ikke enighet blant berørte huseiere
Berørte huseiere på Beveråsen fikk i mai et brev med informasjon om at den tilbudte langsgående støyskjermen mot E6 ikke ville bli bygget. Forutsetningen for å bygge skjermen var blant annet at alle de berørte huseierne ønsket tiltaket slik at en kunne bygge en effektiv og sammenhengende skjerm. Tidligere i år ble de berørte huseierne bedt om skriftlig samtykke til oppføringen av den langsgående støyskjermen. Ikke alle huseierne ønsket å benytte tilbudet fra Jernbaneverket, og skjermen blir dermed ikke bygget. 

Lokale støytiltak på Beveråsen
De aller fleste lokale støytiltakene på Beveråsen har vært ferdige en tid. Nå er alt så nær som ett av tiltakene her ferdigstilt. Unntaket er skjermingen av en uteplass, og denne er nå under utførelse. Huseiere som har fått gjennomført støytiltak på sine boliger vil bli kontaktet av Jernbaneverket for en overleveringsbefaring der teknisk dokumentasjon om arbeidene vil bli utlevert. På Åsland-siden arbeides det med støytiltak på to eiendommer.

Snart ferdig med rømningstunnelen
Fra tunnelanlegget på Åsland og 2,7 km nordover parallelt med hovedløpet til tunnelen bygges det nå en rømningstunnel. Til nå er det sprengt ut rundt 2300 meter, som vil si at det kun gjenstår å sprenge ut ca. 400 meter tunnel. Etter planen vil derfor arbeidene være ferdige allerede i slutten av oktober. Arbeidet har gått raskt med en fremdrift på ca. 13 meter daglig, noe som har vært mulig på grunn av godt fjell og lite vanninntrenging i tunnelen.

 Møt oss på Rema 1000 Bjørndal
Torsdag den 29. september mellom kl. 16 – 18 vil representanter fra Jernbaneverket og Acciona Ghella ha stand utenfor Rema 1000 på Bjørndal. Vi er opptatt av å få beboernes tilbakemeldinger i dette første området som tunnelboremaskinene starter opp i. Tunneltraseen som skal bores av de to tunnelboremaskinene «dronning Eufemia» og «dronning Ellisiv» ligger i dette første området om lag 200 meter fra den nærmeste bebyggelsen.

 Beredskapsøvelse på Åsland
Fredag den 9. september vil nødetatene ha øvelse på Åsland. Øvelsen vil ta utgangspunkt i en skadet person ved tunnelboremaskinen, og mesteparten vil derfor foregå i tunnelsystemet. Men det vil være trafikk med utrykningskjøretøyer til anlegget i løpet av denne uken.

 Vellykket nabomøte
Takk til alle som møtte opp på nabomøtet den 17. august på Seterbråten skole. 

Se presentasjonen fra møtet.

 Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Gro Haldis Elden: 
e-post eldgro@jbv.no, telefonnr. 99 47 56 86.
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefonnr. 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen