Informasjonsbrev Åsland oktober 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 1. november.

Industrianlegget på Åsland ferdig
Aktiviteten på Åsland vil fremover karakteriseres som industriproduksjon i helkontinuerlig drift. Fra september 2016 til mars 2019 vil det være høy aktivitet på anlegget.For å lage den nye tunnelen på Follobanen kreves det ca 140 000 betongelementer, eller 20 000 komplette ringer, i tillegg til bunnelementer. I slutten av september var det produsert over 1700 ringer på fabrikken, noe som tilsvarer over 3 km tunnel. Når alle de fire tunnelboremaskinene er i drift i løpet av året vil behovet for tunnelringer øke betraktelig. Derfor produseres og lagres nå et større antall betongelementer til fremtidig bruk i tunnelproduksjonen. 

Informasjonsskriv har gått ut i posten til de nærmeste naboene på Beveråsen og Åsland. Les informasjonsskrivet på våre nettsider.

Dronning Eufemia klarer brasene
Den første av Follobanens tunnelboremaskiner, Dronning Eufemia, ble startet opp 5. september og har allerede rukket å bore seg et stykke innover i fjellet. Oppstarten har gått som planlagt, og  tunnelboremaskinen fungerer godt. Det er fortsatt en innkjøringsperiode, men i vanlig drift er det planlagt at TBMen vil bore i gjennomsnitt 16 meter tunnel hver dag. I første omgang bores det nå i ubebodde områder  under Grønliåsen. De nærmeste boligene ligger mellom 200 - 500 meter unna. Naboer vil kunne merke støy og vibrasjoner (during) fra tunnelboremaskinene, men det er ikke forventet at dette vil oppleves som en vesentlig plage foreløpig. Måleinstrumenter blir nå satt ut i området for å måle nivået på vibrasjoner og støy fra maskinene.

Støybildet fremover
Støybildet fremover vil preges av industristøy fra betongfabrikken og TBM-produksjon. Dette innebærer aktiviteter som transport av betongelementer på anlegget, knuseverk og håndtering av tunnelmasse. Det vil forekomme transport av materialer til anlegget, samt tranport av betongelementer ut til ekstern lagring hele døgnet. Aktiviteten i deponiområdet vil øke fremover, med bruk av dumpere og bulldoser, også på kveldstid. Jernbaneverket beklager de ulemper dette kan medføre for våre naboer    

Beredskapsplass for Follobanen – videre prosess
Revidert reguleringsplan med ny plassering av beredskapsplass for Follobanen, og trasé for adkomstunnel ned til tunnelanlegget er sendt til behandling i Oslo kommune. Nå avventes beslutning og nødvendige tillatelser før oppstart av sprengningsarbeidene. Anleggsstart anslås å bli på nyåret en gang, men dette må vi komme nærmere tilbake til. De nærmeste naboene vil da får nabovarsel i posten. Vil du lese mer om reguleringsplanen ligger alle dokumentene tilgjengelig på prosjektets nettsider. 

I sluttfasen på rømningstunnelen
Fra tunnelanlegget på Åsland og 2,7 km nordover parallelt med hovedløpet til tunnelen, bygges det nå en rømningstunnel. Denne delen av tunnelen vil være ferdig om kort tid, mest sannsynlig i midten av oktober. Da vil det bli en periode med liten sprengningsaktivitet i området. 

Mange spørsmål på Bjørndal-stand
Torsdag 29. september mellom kl. 16 og 18 stod representanter fra Jernbaneverket og entreprenøren AGJV  på stand på Bjørndal utenfor Rema 1000. Det var mange som hadde spørsmål eller tilbakemeldinger om anleggsarbeidene. Vi retter en takk til de som tok seg tid til en prat med oss i en ellers travel hverdag.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Gro Haldis Elden i vanlig arbeidstid: 
e-post follobanen@jbv.no, telefonnr. 99 47 56 86
- Nabovakttelefon 459 75 212 etter klokken 16
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby:
e-post follobanen@jbv.no, telefonnr. 994 28 877
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev
Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021.