Informasjonsbrev Åsland november 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver første tirsdag i måneden, og neste utgave distribueres tirsdag 6. desember.

TBM oppstart retning sør: Anna og Magda
I begynnelsen av november starter den tredje tunnelboremaskinen, «Anna fra Kloppa», i retning Ski. «Anna» skal bore det ene av de to løpene sørover fra anleggsområdet på Åsland. Den fjerde og siste TBMen, «Magda Flåtestad», skal bore det andre sørgående løpet, og hun starter i begynnelsen av desember. 
Se nabovarsel her.

Henvendelser etter kl. 16 – ring nabovakttelefon
Det er opprettet en nabovakttelefon-tjeneste for alle naboer nær Follobanens trasé. Telefonen betjenes av nabokontaktene i prosjektet, og du vil alltid treffe en av oss. Telefonnummeret er 459 75 212.

 Motta nyhetsvarsel fra Follobaneprosjektet!
Hva skjer når og hvor i Follobaneprosjektet? Registrer din e-postadresse og få nyheter fra prosjektet direkte til din innboks. Du kan velge mellom å få oppdatering med det samme det legges ut en nyhet eller en ukentlig oppsummering, og du kan også velge å motta nyheter fra hele eller deler av prosjektet.  Denne tjenesten vil fra 2017 erstatte nyhetsbrevene fra Åsland anleggsområde. Derfor er det lurt å melde seg på tjenesten allerede i dag for å holde deg oppdatert. For deg som tidligere har abonnert på nyheter fra Åsland er det valget Tunnel Ekeberg – Langhus (TBM) som er mest aktuelt.

Påmelding: www.jernbaneverket.no/follobanennyheter

 Se dronningenes fremdrift
De to første tunnelboremaskinene er allerede godt i gang og borer nordover mot Oslo. Dronning Eufemia har boret flere hundre meter etter oppstarten 5. september. Dronning Ellisiv har også fått en god start de første ukene maskinen har vært i drift. Oppstarten og den første borefasen har gått som forventet, og begge maskinene takler det norske harde fjellet godt.  

Per 31.oktober har dronning Eufemia tilbakelagt 470 meter og dronning Ellisiv 182 meter. Dette er i henhold til planen, og vi er godt fornøyd med dronningenes prestasjon så langt.

Økt aktivitet på masselagringsområdet
På masselagringsområdet nordvest ved Åsland er arbeidet med å fylle på masser fra tunnelboremaskinene startet. Massene blir fraktet med transportbånd fra TBMene til fabrikkområdet der de blir sortert. Noe av massene blir gjenbrukt i betongproduksjonen, og en god del blir lagret på masselagringsområdet. Det vil bli økt aktivitet på området nå som tunnelboremaskinene er godt i gang.

 Bygger tverrforbindelser mellom hovedløpene 
Arbeidene med å bygge tverrforbindelser mellom de hovedløpene av tunnelen starter nå opp. Det er planlagt en tverrforbindelse ca. hver 500 meter, og disse  skal sprenges ut.  Det er planlagt at dette arbeidet skal foregå på dagtid og med mindre salver enn det som ble brukt i tidligere utsprengning av rømningstunnelen. Det vil ta ca. to uker å sprenge ut hver av tverrforbindelsene.  De nærmeste naboene vil kunne merke også disse sprengningssalvene, men i en kortere periode før arbeidene flyttes til neste tverrforbindelse.

Støybildet fremover
Støybildet fremover vil være relativt likt som i oktober, selv om det blir noe økt aktivitet på lagrinsområdet nordvest på Åsland. Den økte aktiviteten kommer av at det nå er  flere tunnelboremaskiner nå er i drift, og det meste av massene fra boringen nå lagres i dette området. Det blir fortsatt transportert betongelementer til eksternt lagringsområde i Vestby.  

 Status støytiltak på Beveråsen og Åsland
Jernbaneverket overfører nå formelt  ansvaret for de lokale støytiltakene til huseiere på Beveråsen og Åsland gjennom en overtagelsesforretning.  Ved overtagelsesforretningen får huseierne overlevert dokumentasjonen på de utførte tiltakene (FDV-dokumentasjon). Dette er nå gjennomført for de fleste eiendommene. De to gjenværende har overtagelsesforretning denne uken. For noen av eiendommene har det under overtagelsesforretningen blitt avdekket mangler. Disse blir nå utbedret av entreprenørene. Jernbaneverket ettersender FDV-dokumentasjon til de huseiere som ikke har møtt på overtagelsesforretningen. 

På Åsland gjenstår det arbeider med støytiltak på to eiendommer nær anleggsområdet. For den ene eiendommen gjenstår kun mindre arbeider, mens for siste bolig venter Jernbaneverket  på byggetillatelse fra Oslo kommune.

Sms-varsling om sprengning
Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende en sms med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Gro Haldis Elden: 
e-post follobanen@jbv.no, telefon 99 47 56 86 i vanlig arbeidstid. Nabovakttelefon 459 75 212 etter klokken 16.   
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefon 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen