Langhus - Ski

Dagsone Ski forbinder Follobanens tunnelmunning i sør med Ski stasjon og omfatter 1,5 km med jernbanespor mellom Langhus og Ski.

I dette området ble det gjort forberedende arbeid i perioden 2014-2015. Dette inkluderte blant annet omlegging av Langhusveien, grunnforsterkninger, omlegging av Roåsbekken, etablering av riggområde på Kvakestad og nye drifts- og anleggsveier.

Hovedarbeidet på denne strekningen startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2022. Dette inkluderer blant annet oppgradering av den eksisterende Østfoldbanen og bygging av tunnelportaler, forbindelsesspor øst (Roåstunnelen) og vest, beredskapsplasser, støyskjermer med mer.

Østfoldbanen ble i påsken 2018 flyttet noen meter østover og ligger nå over kulvertene til Follobanens 20 kilometer lange tunnel (Blixtunnelen).

Tunnelboremaskinene hadde gjennomslag ved Kvakestad i februar 2019 og det er nå gjennomslag helt fra Ski til Oslo.

Roåstunnelen og inngangen til Blixtunnelen ble støpt ferdig vinteren 2020.