Langhus - Ski

Dagsone Ski forbinder Follobanens tunnelutmunning i sør med Ski stasjon og omfatter 1,5 km med jernbanespor mellom Langhus og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

3D-bilde over Ski stasjon og dagsonen nord for Ski.

I dette området er det gjort forberedende arbeider i perioden 2014-2015. Dette inkluderte blant annet omlegging av Langhusveien, grunnforsterkninger, omlegging av Roåsbekken, etablering av riggområde på Kvakestad og nye drifts- og anleggsveier.

Hovedarbeidet på denne strekningen startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2022. Arbeidet inkluderer blant annet oppgradering av den eksisterende Østfoldbanen og bygging av tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.