Naboinformasjon Ski: Påskeinnsats for ny jernbane

Påskedagene er en togfri periode på flere togstrekninger på Østlandet. I den anledning utføres det også viktig arbeid i tilknytning til utbyggingen av Follobanen, både ved Oslo S og Middelalderparken, på Åsland og i Ski

Bane NOR ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av Follobaneprosjektets anleggsområder. I denne artikkelen informerer vi om arbeid på jernbanen i påskeuken 1.- 4. april 2021.
Den togfrie perioden i påsken starter torsdag 1. april. Frem til dette vil det være vanlig aktivitet i anlegget. Deretter er det ulike oppgaver som skal utføres de ulike stedene i prosjektet. 

Arbeid med Follobanen i Ski

I Ski benyttes den togfrie perioden i påsken til å fortsette arbeidet med å ferdigstille Ski stasjon. Entreprenøren skal arbeide både øst, sør og nord for Ski stasjon.

Støyende arbeider

Det skal utføres flere aktiviteter i Ski denne påsken. Blant annet skal en boremaskin som er påmontert et tog, bore og sementere fundamenter for kjøreledning ved siden av jernbanelinjen.

Dette arbeidet vil pågå fra og med fredag 2. april kl. 18.00 til søndag 4.april kl. 18.00.

Bane NOR og entreprenøren arbeider døgnkontinuerlig, men vil så langt som praktisk mulig, utføre det mest støyende arbeidet på dagtid. Det skal ikke arbeides mellom kl. 23.00-01.00.

Naboer nord for Ski stasjon i Waldemarhøyveien og sør for Ski stasjon i Jernbanesvingen og Vestveien må dessverre regne med å bli påvirket av støyen fra dette arbeidet. Berørte naboer varsles i egen sms, og henvendelser om altertiv overnatting må rettes til Bane NOR Kundesenter senest 30. mars

Bane NOR vil sammen med entreprenøren tilrettelegge slik at arbeid som støyer mest - så langt som mulig - legges på dagtid og på østre side av Ski stasjon. I tillegg vil entreprenøren ha 50% drift som reduserer støynivået noe. Boretoget vil ikke bidra til støynivået siden det stoppes under boreaktiviteten.

Ordinært anleggsarbeid i påsken

Alt anleggsarbeid er viktig for en effektiv og punktlig Follobane. Påskearbeidet i Ski er planlagt og vil dessverre i noen perioder føre til støy. Det vil også være ordinært arbeid i anlegget. Blant annet skal stål installeres i morenen, og det skal utføres utgraving og sikring av skråningen med sprøytebetong.

Det arbeides også med å forsterke grunnen ved Ski stasjon og sikre byggegropen med jetpeler og micropeler som installeres ned i grunnen. På østsiden av UNI-bygget pågår det fortsatt rivning av teglevegg og etablering av ny vegg. Dette er tidligere varslet (se henvisning nederst idenne saken).

Arbeid på Østfoldbanen

Bane NOR skal i løpet av påskedagene også utføre kontaktledningsarbeid og etablere nye føringsveier for kabler i området fra Oppegård til Kolbotn stasjon. Plattformbelysningen på Vevelstad stasjon utbedres, og det vil i tillegg være arbeid på skinnene på Ås stasjon.

Dette er ikke støyende arbeid, men det vil være både anleggstrafikk og bruk av maskiner og utstyr i dette området.

Fremdrift viktig for utbyggingen

Naboer til våre anleggsområder er naturlig nok påvirket av at samfunnet er nedstengt, og mange tilbringer påsken hjemme. Er du nabo til Follobaneprosjektets anleggsområder vil du derfor både se og høre arbeidet på jernbanen i påsken. Den togfrie perioden brukes til å gjøre viktig arbeid som kun kan bli gjort når det ikke er ordinær trafikk på jernbanen.   

Bane NOR har som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet i en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere spredning av korona. På den måten bidrar Bane NOR til å holde samfunnet i gang. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å komme gjennom krisen og trygge flest mulig arbeidsplasser.

I påskedagene arbeider våre entreprenører sammen med mannskap fra mange underleverandører. De jobber alle sammen med komplekse og store arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene og områdene som strekker seg fra Oslo S til Ski. Bane NOR har i tillegg tre byggherreteam på plass for å følge opp arbeidet. Arbeidet som gjøres i påsken er blant annet viktig og avgjørende for at vi skal kunne ta i bruk de nye sporene som skal kjøre gjennom den nye Kongshavntunnelen i august.

Boretoget kommer til Ski i påsken

Arbeid med Follobaneprosjektet ved Oslo S og Middelalderparken

Når togtrafikken stanser i påskedagene, skal Bane NOR sammen med entreprenørene utføre bore- og sporarbeid samt utskifting av deler av det elektriske anlegget ved Oslo S og Middelalderparken. Bane NOR og entreprenøren arbeider døgnkontinuerlig, men vil så langt som praktisk mulig, utføre det mest støyende arbeidet på dagtid. Det skal ikke arbeides mellom kl. 23.00-01.00. 

I området ved Sørenga bro skal det utføres pakking av spor og på Loenga skal det gjøres jernbanetekniske arbeid, blant annet ferdigstilling og tilkobling av spor og kontaktledning for Østfoldbanen ut fra Oslo. 

Arbeid med Follobanen i Blixtunnelen/Åsland anleggsområde

På Åsland anleggsområde og i Follobanens lange tunnel, skal entreprenøren utføre installasjonsarbeid, men i litt redusert omfang samt vedlikeholdsarbeid gjennom hele påsken. Aktivitetsnivået blir mindre på helligdagene, men det er planlagt noe arbeid også de dagene. Det er også planlagt arbeid om natten med noen aktiviteter, men dette skal ikke være arbeid som påvirker naboer utenfor tunnelanlegget.

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no. Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent gjennom hele påsken, fra 31. mars kl. 09.00 til 4. april kl. 18.00

Bane NOR kundesenter, kan kontaktes på tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08.00 – 19.00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09.00 – 15.00, eller send e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no. Ønsker du å chatte med Kundesenteret? Se nederst i saken (blått felt).

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Naboer i de støyutsatt områdene er varslet om dette i egen sms fra Bane NOR.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.