Nabovarsel: Støyende arbeider i Ski i sommer

Det blir stor-innsats i sommer med Follobanen i Ski. Fra 24. juni til 7. august skal Bane NOR og entreprenørselskapet OHL utføre mye viktig arbeid som dessverre medfører støy og endring av gang- og sykkelmønster i stasjonsområdet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR  beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodigheten Ski-byen viser under byggingen av Skis nye kollektivknutepunkt.

Mye støy
De mest støyende arbeidene, inkludert spunting, vil i hovedsak pågå mandag – lørdag 7-23. Det skal spuntes på dagstrekningen, i Ski-morenen og ved Ski stasjon.

Boring av mastefundamenter på dagstrekningen vil foregå hele døgnet fra 24. juni- 5. juli. I denne perioden skal det også pigges fjell i dette området, og det kan bli nødvendig med noe arbeid på natt. I denne perioden tilbys de mest berørte naboene alternativ overnatting og blir kontaktet direkte om dette.

I perioden fra 24. juni til 7. augst skal det også utføres annet arbeid som kan medføre støy på hele strekningen. Bortsett fra noe støyende nattarbeid (nevnt over), er det planlagt arbeid om natten som ikke skal være spesielt støyende. 

Her skal det spuntes: Den grønne linjen viser hvor det skal settes ned spunt i Ski sentrum i sommer. Spuntingen er nødvendig for å stabilisere massene slik at de nye plattformene og sporene på Ski stasjon kan bygges på en trygg måte, og må gjøres når togtrafikken er stanset. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Endret gang- og sykkelmønster
Ved Ski stasjon skal den vestre delen av gangbroen rives etter at gang- og sykkelvei over Nordbyveien bro og tilliggende veier er opprettet. Den østre delen av gangbroen, med tilkomst fra østsiden av stasjonen ned til spor to og tre, kan fortsatt benyttes.

Det er viktig å beregne noe mer tid enn i dag, dersom man skal fra østsiden av stasjonen til eksempelvis parkeringsplassene på vestsiden.

Endret gang- og sykkelvei: Slik blir gang- og sykkelvei fra øst til vest i stasjonsområdet etter at den vestre delen av gangbroen er revet. Gang- og sykkelvei sør for Skeidarbygget vil etter all sannsynlighet ikke bli tilgjengelig da entreprenørselskapet POB planlegger oppstart av anleggsarbeider tilknyttet Skeidar i juli.  Merk; Kartet gir ikke et uttømmende bilde av gang- og sykkelveier i stasjonsområdet, men hovedendringene som følger av rivingen av gangbroen og anleggsarbeid i området. Merk også at det generelt vil være anleggsarbeid i stasjonsområdet og at man må følge skilting og informasjon som er tilgjengelig i dette området. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Merk at strekningen Oslo S-Ski i denne perioden blir stengt for togtrafikk og NSB tilbyr derfor alternativ transport (se NSB sin nettside for mer informasjon).