Informasjon om arbeider i Jernbaneveien høsten 2017 og fremover

I høst vil det jobbes med ombygging av veisystemet i den nordre delen av Jernbaneveien. For å få en mest mulig hensiktsmessig anleggsgjennomføring på østsiden av Ski stasjon flyttes byggingen av ny bussterminal til 2018/2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hovedentreprenøren OHL og Bane NOR planlegger nå anleggsaktivitetene på østsiden, og mer informasjon vil komme på et senere tidspunkt.  

Mer hensiktsmessig anleggsgjennomføring
OHL og Bane NOR har etter grundige overveielser kommet frem til at det er mest hensiktsmessig å flytte anleggsgjennomføringen for bussterminalen og tilhørende arealer til etter sommeren 2018.   Det er da anleggsaktiviteten ved Ski stasjon etter planen flyttes fra vestsiden til østsiden, og fordelen er at en får konsentrert arbeidene i større grad på østsiden av stasjonen.

Med denne løsningen unngår man også at anleggstrafikk går over den nye bussterminalen, og adkomsten til dagens taxiholdeplass blir enklere enn den ville blitt med mye anleggsarbeid og anleggstrafikk i området.

Løsningen sikrer et fullt operativt kollektivsystem. Løsningen er også fremlagt for, og diskutert med involverte parter, deriblant Ruter, Ski kommune og Akershus fylkeskommune.   

Anleggsområdet hvor OHL skal jobbe i høst strekker seg fra krysset Jernbaneveien/Kirkeveien ned til Idrettsveien (markert i gult). Området der bussterminalen skal bygges strekker seg videre ned fra Idrettsveien mot området ved Thon Hotel Ski og Ski Storsenter (markert i grønt og blått). Til venstre i bildet kan man se de nye plattformene på Ski stasjon. Kilde: Bane NOR/Follobaneprosjektet.

Buss, taxi, gående og syklister prioriteres  
Som informert om tidligere vil biler ikke kunne benytte Jernbaneveien fra starten av 2017. Dette gjelder for hele anleggsperioden. Ski kommune har også besluttet at Jernbaneveien skal forbeholdes buss, taxi, gående og syklende etter at Follobanens arbeider er ferdig.

Jernbaneveien vil være stengt for busser og taxier mens man jobber med å ferdigstille den nordre delen av Jernbaneveien i løpet av året. Når dette arbeidet er ferdig kan busser og taxier benytte Jernbaneveien frem til oppstart for byggingen av den nye bussterminalen. Gående og syklister vil alltid kunne benytte gang- og sykkelvei.