Informasjon om anleggsarbeid i Nordbyveien

I forbindelse med byggingen av Nordbyveien bro skal Jernbaneverket og entreprenøren OHL utføre anleggsarbeid i Nordbyveien. Som en følge av dette stenges Nordbyveien på strekningen Vestveien/Nordbyveien ned til Nordbyveien bro, inkludert fortau og enkelte nærliggende gang- og sykkelveier. Jernbaneverket beklager ulempene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Veien er planlagt stengt fra midten av november til våren 2017.

Endret gang- og sykkelmønster
Stengingen fører til at fortau og bilvei ned til Nordbyveien bro blir utilgjengelig for publikum. Gang- og sykkelveier i tilknytning til Nordbyveien må også stenges, men rundkjøringen vil være åpen for biltrafikk. Gående og syklister oppfordres til å benytte alternative gang- og sykkelfelt. Skolebarn oppfordres til å benytte Oppegårdveien og gang- og sykkelvei på sørsiden av Skeidarbygget. 

Utløser endringer: Anleggsarbeider i Nordbyveien fører til endringer i gang- og sykkelmønsteret som vist på illustrasjonen. Kilde: Jernbaneverket

Tilpasses nye Nordbyveien bro
Årsaken til at veien må stenges er at den må tilpasses til nye Nordbyveien bro. Når anleggsarbeidet er ferdig vil det være etablert ny bilvei med fortau og sykkelfelt på begge sider. Nye Nordbyveien bro vil bli et nytt landemerke for Ski-byen og vil være ferdig våren 2017.
 
Slik blir det: Den nye veipassasjen ned Nordbyveien vil se slik ut når den er ferdig. Nye Nordbyveien bro kan ses i bakgrunnen. Kilde: Jernbaneverket