Vi skjuler våre spor: Fra anleggsområde til dyrket mark og utmark

Det synes i landskapet når 70 000 m³ fjell og 90 000 m³ løsmasser er gravd ut ved Roåstunnelen under utbyggingen av Follobanen. Nå skal området tilbakeføres.

Et av Bane NORs bærekraftsmål er blant annet å sikre bærekraftig skogforvaltning og reversere landforringelse. Store arealer brukes til anleggsområde mens vi bygger – samtidig som vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk, og skjule våre spor.

Sju år med anleggsarbeid

Sammen med entreprenøren OHL skal Bane NOR nå starte arbeidet med å tilbakeføre området ved Roåstunnelen til dyrket mark og utmarksområder. Området har siden 2014 vært berørt av anleggsarbeid i tilknytningen til utbyggingen av Follobanen.

Bane NOR ervervet den gang deler av området tilhørende Roås og Endsjø gård. I området ble det blant annet gjort en omlegging av adkomsten til anleggsområdet og etablering av kulvert. Store overskuddsmasser ble dermed transportert bort mens arbeid har pågått.Området ved Roås skal tilbakeføres og plantes til med skog. (Ill: Bane NOR)

Gjenbrukt er velbrukt

- Både fjell- og mye av løsmassene har blitt gjenbrukt i prosjektet. Massene har vært mellomlagret før tilbakeføring over Roåstunnelen og Blixtunnelen, sier Bjørn Ingar Strøm, byggeleder i delprosjektet til Follobaneprosjektet i Ski.

- Det er kun overskuddsmasser som har blitt kjørt til deponi og vi har dermed fått til en meget god massebalanse her i Ski, sier Strøm.

- Det betyr at vi har gjenbrukt fjell som har blitt sprengt. Dette har blitt knust og sortert slik at vi har fått de fraksjoner som vi trengte som bærelag i nye traseer, samt at sprengstein har blitt brukt der det skulle fylles opp, forklarer Strøm. 

Viktig jordvern

Bjørn Ingar Strøm forteller at jordbruksvern, og særlig arealer til dyrket mark er viktig.
- Matjorda som ble tatt ut av området skal vi derfor nå tilbakeføre, og utmarksområdene skal plantes til med skog der eiendommen tilbakeføres til grunneier, sier Strøm.
Strøm forteller at det er 10 cm. granplanter som blir til skog.

Bane NOR har underveis i anleggsperioden leid erstatningsarealer for dyrket mark, mens skogseiendommen har blitt økonomisk kompensert. Området skal i all hovedsak tilbakeføres som det var, med unntak av noen tilpasninger som følge av bl.a. vegomleggingen til gården og Bane NORs driftsveg.

Faktaboks:

Matjord er mer enn jord!

Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket og dyrkbar jord med høyt moldinnhold. Slik jord er blitt til ved langvarig jordarbeiding, gjødsling og kalking, og ved at meitemark og andre jordorganismer har omsatt råtnende planterester til humus og næringsstoffer som plantene kan utnytte.

Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar!

Masser

I forbindelse med anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av rein jord og stein. Med jord og stein menes naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt berggrunn og knust fjell, slik som leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein. I tillegg menes slike mineralske masser som også inneholder omdannet organisk materiale, slik som matjord, myrjord og liknende.