Ski stasjon reiser seg

Bak sperringene til den østre delen av Ski stasjon har det i lang tid vært riving av gammelt stasjonsbygg og sikring av grunnforholdene som har preget utbyggingen. Nå er store deler av stasjonen i ferd med å reise seg.

Paul Strøm i Bane NOR forteller om arbeidet på Ski stasjon øst.

Åpner snart for buss og taxi

Ved Ski stasjon øst er også den nye taxiholdeplassen og handikapparkeringen straks klart til å tas i bruk. Der er det stort sett bare asfaltering som gjenstår, mens i det flotte personalbygget tilknyttet taxiholdeplassen er det kun strøm som mangler.

– Vi vil forhåpentligvis åpne både parkeringsplasser og taxiholdeplassen etter hvert som vi blir ferdig. I god tid før sommeren i år, sier Paul Strøm, kontrollingeniør i Bane NOR.Snart åpner den nye taxiholdeplassen på Ski stasjon

God kapasitet

I motsetning til perrongene på Ski stasjon vest der trafikken går sydover, vil perrongen som nå bygges på Ski stasjon øst gå motsatt vei og strekke seg til et lite stykke etter Nordbyveien bro. Her er det blant annet tatt hensyn til at stasjonen kan betjene dobbelt togsett og det blir god plass på perrongen for de reisende.

Fra omvei til undergang

Entreprenøren OHL er også godt i gang med å ferdigstille undergangen som er en del av reisetorget på siden av stasjonen mot Jernbaneveien. Armeringsjobben som gjøres i tilknytning til den nye perrongen og undergangen mellom øst og vest er i rute.

I løpet av 2022 kan reisende ta i bruk det nye trafikknutepunktet og reise mellom Oslo og Ski på 11 minutter. Ski stasjon blir dermed et attraktivt knutepunkt for pendlere både lokalt og på Follobanen og Østfoldbanen.

Ski stasjon reiser seg, med både ny undergang og perrong

FAKTA SKI STASJON:

  • Hovedarbeidet på vestsiden av stasjonen startet i 2016 og var ferdig i 2020.
  • Ski stasjon vest er den første ferdige delen av Follobaneprosjektet og den den første nye Intercity-stasjonen «over bakken».
  • Anleggsarbeidet på østsiden startet for fullt i 2020 og er planlagt ferdig i 2022.
  • På øsstsiden av stasjonen blir det blant annet bygget en tredje plattform med to tilhørende spor, reisetorg med trappeamfi og vannspeil, samt et servicebygg der det er lagt opp til at næringsdrivende kan etablere seg med en kiosk og eventuelt sitteplasser. Det blir også en ny bussterminal i Jernbaneveien i umiddelbar nærhet til reisetorget
  • På Ski stasjon øst bygges det også venteplasser for busser, sykkelhotell, kiss & ride, taxiholdeplass, samt personalbygg for buss- og taxipersonale.
  • Med utbyggingen av Follobanen får Ski en helt ny forbindelse mellom øst og vest av sentrumskjernen i form av en 10 meter bred og 85 meter lang gangforbindelse under plattformene.
  • Første del av undergangen ble åpnet da Ski stasjon vest ble tatt i bruk. Den resterende delen av undergangen - som vil ha inngang fra østsiden - åpnes når hele nye Ski stasjon står ferdig, mot slutten av 2022.
  • I Jernbaneveien bygger Bane NOR en ny bussterminal i forbindelse med ombyggingen av Ski stasjon. Bussterminalen vil ha åtte holdeplasser og det vil være enkel overgang mellom buss og tog.
  • Bussterminalen bygges i to omganger. Den østre delen ble påbegynt høsten 2019 og stod ferdig sommeren 2020. Den vestre delen av bussterminalen bygges i forbindelse med arbeidet med østsiden av nye Ski stasjon. Entreprenøren planlegger å starte med denne delen sommeren 2021 og i hovedsak avslutte arbeidet ved årsskiftet 2021/2022.