Innsnevring av veien i Jernbaneveien

Anleggsarbeid fører til at det blir innsnevring av kjørebanen i deler av Jernbaneveien i en periode fremover.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Blå strek er eksisterende sikring langs Jernbaneveien. Rød strek viser anleggsområdet der det kun vil være tillatt med ferdsel i én kjøreretning av gangen. Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Grunnen til innsnevringen er at det skal legges en overvannsledning og etableres ny fotgjengerovergang i deler av veien.

Arbeidet medfører at det kun blir tillatt med ferdsel i én kjøreretning av gangen. Det vil ikke bli trafikklysregulering i tilknytning til anleggsområdet, men vikepliktskilt vil være utplassert.

Entreprenøren opplyser at planlagt oppstart er i midten av neste uke (uke 9). Arbeidet med østre del av bussterminalen skal være ferdig til sommeren, men det ses på løsninger for å kunne åpne veien for toveistrafikk tidligere. Bane NOR vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Omkjøring for taxier

For å ivareta sikkerheten for fotgjengere og syklister i området vil taxier ikke kunne benytte Jernbaneveien mellom Kirkeveien/Nordbyveien og taxiholdeplassen. Taxier kan kjøre inn sørfra i Jernbaneveien (forbi Ski Storsenter) for å ta seg til taxiholdeplassen.  

Grunnen er at man ønsker å unngå farlige situasjoner ved dagens fotgjengerovergang, som ligger like nord for anleggsområdet. Fotgjengerovergangen kan ikke flyttes lenger opp mot bussholdeplassen, og bussholdeplassen kan ikke flyttes lenger opp siden innkjøringen til parkeringshuset mellom Jernbaneveien 2 og 4 må holdes åpen. Ved å begrense antall kjøretøy i dette området bidrar dette til å ivareta sikkerheten for gående og syklister.

Arbeidet er en viktig del av byggingen av nye Ski kollektivknutepunkt. Med utbyggingen av Follobanen får Ski-samfunnet en topp moderne bussterminal med åtte holdeplasser og enkel overgang mellom buss og tog.