Oppstart av arbeid i Jernbaneveien

Over sommeren starter arbeid i Jernbaneveien og omkringliggende områder. Arbeidet vil periodevis medføre støy og redusert fremkommelighet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kartet viser områdene der det skal utføres arbeid i løpet av denne anleggsperioden. Illustrasjon: Bane NOR.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Første fase av bussterminalen
Arbeidet omfatter etablering av østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien samt tilgrensende områder mot næringene i Jernbaneveien (se kart nedenfor). Eksisterende ledningsnett for blant annet overvann, kloakk og drikkevann erstattes.  I større deler av området skal det også installeres snøsmelteanlegg. Området skal så bygges opp med blant annet kantstein, granittheller og beplantning.  

Planlagt oppstart er i slutten av august og arbeidet forventes helt ferdigstilt sommeren 2020. For å få gjennomført arbeidet er det nødvendig å stenge Jernbaneveien og deler av Jernbanesvingen for trafikk i ca. en måned i høst.

Illustrasjon av reisetorg øst for nye Ski stasjon.Ved å gjøre deler av arbeidet på østsiden av stasjonen nå, utnytter man tiden på en god måte,  fremkommeligheten bedres for myke trafikanter og det blir en kortere periode med stenging av Jernbaneveien enn om man hadde bygget hele bussterminalen samtidig. Fremkommeligheten for anleggstransport bedres også når hovedaktivitetene starter på østsiden høsten 2020.

Bane NOR tilstreber å gjøre ulempene for ulike interessenter så små som mulig. Bane NOR har vært, og er i, dialog med blant annet næringene i området, Ski kommune, Statens Vegvesen, Ruter, nødetater m.fl. 

Nedenfor følger entreprenørens plan slik den foreligger i dag. Merk at ved eventuelle endringer vil berørte informeres nærmere.

Gjennomføringsplan
Forberedende arbeider starter etter planen opp i slutten av august, hvor bla. hele parkeringen utenfor Jernbaneveien 6 stenges helt av samt deler av området foran Thon hotell.

Stenging av Jernbaneveien og Jernbanesvingen:

 • Under stengeperioden - som er planlagt i starten av september og ca. en måned frem i tid - vil busser som trafikkerer Jernbaneveien og Jernbanesvingen i stedet benytte Vestveien, Sanderveien og Åsenveien. Bussholdeplasser i Jernbaneveien flyttes til Åsenveien, Sanderveien og Nordbyveien bro. Rutetidene endres ikke, og dagens bussterminal vil være i drift. Etter dette flyttes bussholdeplassene tilbake til Jernbaneveien. Ruter vil komme med detaljert informasjon nærmere oppstart av arbeidet.
 • Selve stasjonsområdet vil i hovedsak ikke bli berørt, men midlertidige omlegginger av gang- og sykkeltraseer, spesielt øst for Jernbaneveien, blir nødvendig. Alle omlegginger vil skiltes og merkes tydelig.
 • Tilkomst til næringer opprettholdes, men i enkelte områder kan det bli behov for midlertidige løsninger.
 • All trafikk som skal til pendlerparkeringen eller bussterminalen ved Ski Storsenter må kjøre inn fra sørsiden av senteret, det samme gjelder busser i stengeperioden.
 • Taxiholdeplassen flyttes til søndre del av dagens bussterminal (mellom bussterminalen og pendlerparkeringen ved Ski Storsenter). Etter stengeperioden flyttes taxiholdeplassen tilbake.
 • Det vil pågå støyende anleggsarbeid og det kan bli nødvendig å spunte enkelte steder.

 

Etter stengeperioden av Jernbaneveien og Jernbanesvingen:

 • Etter stengeperioden åpnes Jernbaneveien og Jernbanesvingen igjen for trafikk i tråd med dagens situasjon. Det vil imidlertid bli behov for innsnevringer og midlertidige omlegginger av kjørefelt i området. Lysregulering med enveis-trafikk og enkelte kortere stengeperioder kan også bli nødvendig.
 • Utenfor Fasaden er det nødvendig å stabilisere grunnen for å gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Det kan derfor bli nødvendig å spunte. Spunting kan, avhengig av grunnforholdene, være svært støyende. Planlagt oppstart er september/oktober og forventes ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Støy fra spunting vil pågå i kortere perioder innenfor denne tidsperioden.
 • Nedre del av Torgveien inn mot Jernbaneveien må stenges i noen uker for å bygge kryssende vann- og avløpsanlegg i løpet av høsten 2019.
 • Det vil bli midlertidige omlegginger av gang- og sykkeltraseer i området. Tilkomst til næringer vil opprettholdes, men i enkelte områder blir det midlertidige løsninger.
 • Et område ved pendlerparkeringen ved Ski Storsenter vil benyttes som riggområde. Dette medfører at det vil bli ca. 35 færre parkeringsplasser frem til neste sommer.