Oslo S forsterkes for fremtiden

Follobanen bidrar til opprydding og utvikling. Viktig arbeid med Follobaneprosjektet i sommer bidrar til forbedring av Oslo S, landets viktigste nav for togtrafikk.

Illustrasjon som viser den nye traséen til Follobanen skal gå under Middelalderparken. Kilde Jernbaneverket og ViaNova.

Togtrafikken på Østfoldbanen blir i sommer stanset helt eller delvis fra og med 25. juni til og med 7. august. Dette er blant annet av sikkerhetsgrunner, fordi anleggsarbeid skal skje i og nær ved toglinjene, og det nødvendig at kjørestrømmen kobles ut. For å utnytte den togfrie perioden maksimalt blir det utført arbeid hele døgnet.

Illustrasjon av betongkonstruksjonene som Follobaneprosjektet skal bygge vet Oslo S.Follobaneprosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, følger opp forbedringer som allerede er startet ved Oslo, og som en del av dette storskalaprosjektet har byggingen av en lang betongtunnel startet. Betongtunnelen skal strekke seg hele veien fra Bispegata til Ekebergåsen. I sommer fortsetter byggingen av betongtunnelen og arbeid starter opp med flere kulverter (korte tunneler) inne på sporområdet ved Oslo S. Via de nye kulvertene skal de sporene til Follobane og Østfoldbanen kobles til eksisterende spor på Oslo S. De nye kulvertene skal bygges rett ved eller under eksisterende spor på Oslo.

Oversikt over Follobanens arbeid i sommer:

  • 25. juni - 26. juni Riving av togspor og annen jernbaneteknisk infrastruktur samt gravearbeider nord for Bispegata. Arbeidene vil pågå hele døgnet.
  • 27. juni - 5.- august: Spunting nord for Bispegata. Arbeidene vil pågå hele døgnet.
  • 1. juli - 3. juli: Spunting hele døgnet på Loenga.
  • 25. juni - 8.- august: Spunting sør for Bispegata på mellom kl. 08 og 17. Mindre støyende arbeider som graving og kalk- sementstabilisering vil pågå hele døgnet.
  • 5. august - 8. august Reetablering av togspor og annen jernbaneteknisk infrastruktur nord for Bispegata. Arbeidene pågår hele døgnet.

Jernbaneverket beklager at enkelte av arbeidene medfører støy for de nærmeste naboene.

Mye arbeid er allerede utført

For å klargjøre traseen for de nye sporene har Follobaneprosjektet tidligere revet bygninger som lå i veien for de nye sporene til Follobanen og Østfoldbanen inn mot Oslo S. Blant annet gjelder dette bygningene som ble kalt Borgen og Fyrhuset, som begge lå like i nærheten av Bispegata.

 

I 2013 ble bygget - til høyre av de to - på folkemunne kalt Borgen, i Bispegata 12 revet. Rivingen av bygget som ble kalt Fyrhuset skjedde i 2016.

I 2014 ble en midlertidig bro for Østfoldbanen på Loenga etablert. Broen strekker seg over området hvor Follobanen skal bygges, og vil sikre at trafikken på Østfoldbanen kan gå som normalt når Follobanen bygges under de eksisterende sporene på Loenga.

Bilde fra innsiden av den over 400 meter lange kabeltunnelen ved Oslo S.Se film av etableringen av den midlertidige broen.

Opprydding av kabler ved travle og historiske Oslo S, inngår også i Follobaneprosjektet. Over flere år har en stor jobb blitt utført for å legge om og erstatte gamle kabler og lage nye føringsveier for kabler. Ved Oslo S står nå en over 400 meter lang betongtunnel for føring av kabler klar. Behovet for føring av kabler for jernbanen er stort, og denne kabeltunnelen vil dekke dagens behov og samtidig tas det høyde for fremtidig behov. På denne måten legger Follobaneprosjektet til rette for at senere arbeider kan utføres samtidig med at togene går.

Tilrettelegger for større grøntareal

Når nye toglinjer til Østfoldbanen og Follobanen legges i en betongtunnel med «gress på taket», inngår tunnelen i en helhet med Oslos Middelalderpark. Follobanen tilrettelegger slik at parkens grøntareal vil bli nær dobbelt så stort.

Follobanen ved Oslo S. 3D visualisering av ferdig anlegg. Kilde Jernbaneverket og ViaNova