Jernbanens miljøkalkulator

Jernbaneverket har laget en webbasert kalkulator som regner ut hvor mye klimagassutslipp et utbyggingsprosjekt vil gi i produksjon, bygging, drift og vedlikehold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Test miljøkalkulatoren

(NB! Velg et nytt vindu i din nettleser)

Vil du vite hvor mye klimagass ditt prosjekt vil produsere i byggefasen? Ønsker du et anslag på miljøutslipp etter at du har endret på betonginnhold i dine konstruksjoner? Jernbaneverkets webbaserte miljøkalkulator gjør gjerne begge delene.

- Det er et praktisk verktøy som gir deg et sammenlikningsgrunnlag på miljøutslipp. Dette kan være veldig nyttig når du skal oppfylle miljøkrav og øke miljøgevinster, forklarer Håvard Kjerkol, miljørådgiver på Follobanen.

Utgangspunkt for beregningen er utslipp som oppstår i produksjon av innsatsfaktorer som betong og stål. Summen av alle innsatsfaktorene gir et utslipp målt i fem utslippskategorier som er klimagasser, ozon, forsuring, eutrofiering og fotokjemisk smog for prosjektets levetid.

Kunnskap om effekten investering har i driftfasen gir deg muligheten til å velge løsninger med lang levetid. Dermed får ditt prosjekt også høyere kvalitet.

Toårs arbeid
Miljøkalkulatoren markerer også miljøbudsjettets to første leveår.

Jernbaneverket trappet opp miljøarbeidet i 2009 i tråd med Stortingets klimaforlik fra 2008, hvis hensikt er å sikre store utslippsreduksjoner i Norge innen 2020. Regjeringen ba da samferdselsetatene om å lage et klimagassbudsjett for store prosjekter. Follobanen et det første prosjektet med eget miljøbudsjett.

Prosjektet dro til Sverige for å hente en modell som kunne anvendes i Norge. Den fantes hos Trafikverket, og ble brukt under bygging av Botniabanan. Ulempen var at modellen ga oss kun en beregning av miljøutslipp etter bygging, men ikke mulighet til å redusere utslippene før de oppstår.

- Vårt ønske var å kunne påvirke den tekniske planleggingen for å oppnå høyere miljøgevinster, så vi bestemte oss for å utvikle modellen fra et miljøregnskap til et prosjektstyringsverktøy, forklarer Håvard.

Flere vinnere
Et samarbeid med rådgiverne ViaNova, Asplan Viak og Miljøsystemanalyse (MISA), var avgjørende for å kunne utvikle miljøbudsjettet.

Resultatet to år senere er miljøkalkulatoren, som nå er tilgjengelig for alle.

- Dette skal ikke være noe engangsopplegg, men et verktøy som skal hjelpe alle prosjekter i Jernbaneverket til å bli mer miljøvennlig. Kalkulatoren passer best for detaljprosjekteringen, men vi jobber også med en variant som kan brukes fra første utredningsfase. Det viser seg at jo tidligere en får med miljø i planlegging, dess bedre blir miljøløsningene, sier Håvard.

Leverandørmarkedet kan også bli en vinner i Follobanens miljøarbeid.

- Miljøbudsjettet kan for eksempel hjelpe våre leverandører til å oppfylle konkrete miljøkrav. På denne måten kan de være med å dra lasset for å nå målet om mer miljøvennlig jernbane, sier Håvard.