100 målestasjoner på Oslo-Ski

Bioforsk er godt i gang med jobben som skal sikre at Norges lengste jernbanetunnel blir tett og sikker. Natur og omgivelser skal overvåkes i hele byggeperioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har engasjert firmaet Bioforsk for å sikre at byggigen av Follobanen ikke skader grunnvann, vegetasjon eller infrastruktur. Ved bruk av bortimot 100 målestasjoner skal Bioforsk overvåke grunnvann og poretrykk i fjell og løsmasser, samt vannstand i bekker og kilder.

- Det er en stor jobb som vi skal gjøre i hele byggeperioden, men den er ikke uoverkommelig. Når vi bygger under grunnvannsnivået må vi passe oss for vannlekkasjer som kan påvirke energibrønner og vannkilder. Drastiske endringer i vannstanden kan også medføre setninger og skader på boliger og bygninger, sier Jørn Grøndal, ansvarlig for overvåkingsprogrammet på Follobanen.

Bioforsk skal levere et automatisert overvåkingssystem som består av rundt 100 målestasjoner utplassert over og i nærheten av tunnelens trasé. Målestasjonene er plassert i fjellbrønner, løsmassebrønner og bekker/kilder.

- Senking av grunnvannsnivået kan påvirke vegetasjon, vann, vassdrag og lokale brønner som brukes i vannforsyning og til energiformål, sier Øistein Johansen, prosjektleder ved Bioforsk Jord og miljø. Overvåkingen skal påvise eventuelle endringer i vannstanden for grunnvann og overflatevann, slik at det kan gjennomføres nødvendige tiltak for å opprettholde grunnvannsbalansen, vannmengden i brønner, bekker og vanntilgang for sårbar vegetasjon.

Webløsning for naboer og interessenter
- De innsamlede måleresultatene blir automatisk hentet inn gjennom telenettet og kvalitetssikret før de blir presentert på en passordbeskyttet webside. På denne måten er dataene lett tilgjengelig for byggherre og kan brukes direkte i tunnelbyggingen, sier Johansen.

Jernbaneverket har hatt stor nytte av dette overvåkingssystemet i andre utbyggingsprosjekter som Lysaker-Sandvika og Holm-Nykirke på Vestfoldbanen.

En enklere versjon av samme webløsning skal også være tilgjengelig for naboer og interessenter mellom Oslo og Ski, slik at de selv kan sjekke tunnelens trasé i forhold til egne boliger.

- Vi skal be noen av våre naboer om tillatelse til å bruke deres vannbrønner for å overvåke grunnvannet. På den måten kan vi også passe på kvaliteten på deres energibrønner, noe våre naboer er veldig opptatt av, sier Grøndal.

Les saken i Østlandets Blad