Den store sommerjobben

Fra 27. juni til og med 9. august stenges det for all passasjertrafikk på strekningen mellom Oslo S og Ski i tilknytning til arbeid som skal gjøres på Follobaneprosjektet.

Den omfattende sommerjobben som skal gjøres fører blant annet til at vi kan ønske reisende velkommen til å ta toget fra nye plattform 1 og 2 på Ski stasjon, fra 10. august.  

På de aller fleste strekningene i jernbane-Norge går det tog som normalt –det er bare enkelte strekninger som har sommerstengt.  

Mange på jobb i sommer  

Årets sommerferie vil i år, for de aller fleste, være i Norge. Mange av naboene til Follobaneprosjektets anleggsområde vil derfor både se og høre arbeidet på jernbanen denne sommeren. Den togfrie perioden brukes blant annet til å gjøre viktig arbeid som kun kan bli gjort når strømmen er slått av (merk: Mandag 27 juli kl. 08:00 spenningsettes strekningen mellom Oslo og Ski. Vi minner om at det alltid er forbudt å ferdes i eller langs jernbanesporene og ber om at skilting og gjerder respekteres).  

I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har vi som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å trygge flest mulig arbeidsplasser.   

I sommer deltar 70 selskaper med et mannskap på til sammen nesten 1200. Dette er firmaer som HAB, NCC, Infranord, Baneservice og Thales med flere - i tillegg til OHL i Ski og Acciona Ghella i den 20 km lange jernbanetunnelen. Vi har et byggherre-team på plass for å følge opp arbeidet. 

I løpet av sommerens sammenhengende arbeidsperiode vil det bli utført komplekse og større arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene, i Blixtunnelene og på anleggsområdene til Follobaneprosjektet. 

1200 personer er på jobb hos Follobaneprosjektet i sommer. Foto: Bane NOR

Derfor stenger vi jernbanen 

Det er sikkerhetsmessige grunner til at strømmen skrus av, både for reisende og de som skal jobbe på jernbanen i sommerNår strømmen er skrudd av kan Bane NOR og våre 70 entreprenører jobbe i og ved sporene.  

I løpet av sommerukene skal Follobaneprosjektet blant annet koble sammen gamle og nye spor og gjøre andre omfattende arbeider ved Oslo S og Ski stasjon. Det skal også gjøres omfattende fornyelse og vedlikehold på Østfoldbanens toglinje mellom Oslo S og Ski.  

Sikkerhet først 

Når sommerens arbeid er avsluttet, vil togene fra 10. til 13. august kjøre litt saktere enn vanlig, inntil sporet har «satt seg» og farten igjen kan settes opp. Når tunge tog har kjørt hele strekningen noen ganger, stabiliseres sporene seg ekstra godt. Deretter kvalitetssikres sporene enda en gang, før togene igjen kjøres med full hastighet. Det kan bli noen forsinkelser før togene kommer opp i vanlig fart, men, vi velger alltid sikkerhet først. Derfor kan du stole på norsk jernbane. 

Fremdriften viktig 

I tillegg til sikkerhet er sommerukene en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobaneprosjektet blir ferdig til avtalt tid. Prosjektet strekker seg over flere år og sommerperioden er avgjørende for å holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp. Hvis vi skulle utsette arbeidet, får det raskt konsekvenser for utbyggingen av Follobanen. 

Det er viktig for oss at reisende kan regne med toget. Derfor velger vi sommerukene når mange har ferie og ikke trenger jobb-reiser. Klimaet vårt er også en grunn til at vi arbeider mye om sommeren. Det er ikke et alternativ å stenge i lengre periode andre deler av året.   

Bedre jernbane for alle 

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres ved Oslo S og Ski sommer. Follobaneprosjektet er nå kommet så langt at arbeidet med å koble sammen nye og eksisterende spor kan starte. 

Når vi bytter ut gamle spor med nye, vil reisende oppleve bedre komfort. Togene går mer stille. Det er godt også for alle som bor langs jernbanen. 

Arbeid ved Oslo S og Middelalderparken i sommer 

Når strømmen skrus av på jernbanen, startearbeidet med å fjerne gamle tekniske installasjoner som spor, sporveksler, kabler, føringsveier og ballast ved spor 21-25 på Oslo S. Dette er i området som i dag brukes til parkering av tog. Deretter skal grunnen i området forsterkes før de to Østfoldbanekulvertene som går til spor 7-8 og 9-10 på Oslo S blir forlenget. Når dette arbeidet er ferdig begynner den største delen av jobben, å reetablere de jernbanetekniske installasjonene før kontaktledningene kan finjusteres og sporet pakkes. Som siste del av sommerarbeidet ved Oslo S er den viktige jobben å teste anlegget før det igjen kan kjøres tog. 

På Loenga skal spor 1, 2 og 3 reetableres med kontaktledningspor 9 skal rives og spor 5 og 6 endres med flytting av sporsperre. I dag styres signalene ved Loenga lokalt. Etter sommeren skal fem nye hovedsignaler tas i bruk, slik at Loenga skal kunne fjernstyres fra togledersentralen på Oslo S. Testing av dette signalanlegget vil pågå i store deler av perioden jernbanen er stengt.  

Når det i sommer ikke går trafikk på Østfoldbanenskal det som står igjen av Sjursøya bru rives, samt noen av de gamle jernbanetekniske installasjonene. I tillegg skal vi fjerne to gamle sugetrafoer og erstatte disse med to nye, samt legge om noen kabler rett nord for Bekkelagstunellen.  

Arbeider i Ski i sommer  

Fra og med 10. august skal togene gå fra vestsiden av nye Ski stasjon. Det betyr at arbeidet i sommer blir avgjørende for at de reisende kan ta toget fra nye plattform 1 og 2. I den første perioden skal vår entreprenør OHL blant annet koble sammen og tilpasse spor rundt stasjonen og stabilisere grunnen for å kunne bygge østsiden av stasjonen til høsten. I tillegg skal dagens kabelbro og den resterende delen av gangbroen over sporene rives. I den siste perioden skal et nytt elektronisk sikringsanlegg testes mellom Oppegård og Ski, før togene kan kjøre inn og ut fra den nye stasjonen etter sommerens arbeid. 

I tillegg til arbeidet som krever stans i togtrafikken fortsetter arbeidet med å ferdigstille vestsiden av den nye stasjonen. Det kommer også til å være en del aktivitet på østsiden av stasjonsområdet og i dagsonen.   

Arbeid i Blixtunnelene i sommer  

Prosjektarbeidet i Follobanens lange tunneler – Blixtunnelen – preges av avansert praktisk samordning mellom ulike arbeider i ulike deler av tunnelen. Arbeidene organiseres som en todeling av de to tunnel-løpene, slik at det blir fire prosjektområder. På grunn av behovet for transport av arbeidere og utstyr underveis, må det sørges for god fremkommelighet selv om tunnelen nå fylles mer og mer av spor, skinner og teknisk utstyr.  

Sommerperioden uten togtrafikk berører ikke tunnel-delen av prosjektet i stor grad, i og med at arbeidene i all hovedsak foregår inne i tunnelenes lukkede system. Men transporten inn av skinner må naturlig nok stanse i denne perioden. Derfor er det fraktet inn et lager av skinner som benyttes gjennom sommeren til sporbyggingen. 

Blant andre større arbeider er omfattende installasjoner av teknisk utstyr i de 55 tverrforbindelses-rommene mellom de to tunnelløpene. Det gjøres også omfattende tele-installasjoner i selve tunnel-løpene. Utendørs jobbes det blant annet med strømforsyningen til tunnelen, med anlegg både ved Vevelstad og på Åsland. 

Midt i tunnelen er det store haller som skal bli fremtidig beredskap- og evakueringsområde. Her pågår store støpe- og ferdigstillelsesarbeid gjennom sommeren. Det utføres også mye ferdigstillelses-arbeid på flere sidetunneler til Blixtunnelen, der oppgaven er atkomst og evakuering. 

Sporbygging i tunnelen under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Arbeid på Drammensbanen og Østfoldbanen  

I sommer skal vi også jobbe på Drammenbanen. Vi skal bytte ut spor fra Lieråsen til Brakerøya, samtidig som Lieråsen tunnel oppgraderes. Flere steder skal vi også oppgradere kontaktledningsanlegget. Det betyr at anlegget blir mindre sårbart.  

På Østfoldbanene blir det også anleggsarbeid knyttet til nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, og omfattende fornyelse og vedlikehold flere steder, blant annet mellom Oslo S og Ski. 

Oslo kommune og Trikkeprosjektet 

Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no   

Har du spørsmål - Ta kontakt!   

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.  

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.  

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)  

Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00)  

Sentralbord  

Tlf: 05280