Oslo S: Utfordrende ombygging

Deler av Oslo S er under ombygging og det pågår omfattende anleggsvirksomhet i forbindelse med byggingen av Follobaneprosjektet. Totalt jobber rundt 400 personer ute i anlegget ved Oslo S med det som er den største ombyggingen på årevis.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet på Oslo S utføres i et urbant område, tett på bebyggelse og togtrafikk. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Sporene fra de to Follobaneløpene inne i Blixtunnelen, og de ombygde sporene for Østfoldbanen skal samles til et nytt sporsystem ved Oslo S. De nye traséene skal gå i en tunnel under deler av Middelalderparken og gjennom ombygde eksisterende tunneler for Østfoldbanen inne på Oslo S. Totalt er det syv nye spor som kobles på Oslo S når Follobanen står ferdig. Noen av sporene skal gå gjennom Oslo S, mens andre har Oslo S som endestasjon.

Den 600 meter lange tunnelen under Middelalderparken skal etter hvert dekkes over og bli et flott grøntområde tilknyttet Middelalderparken. Bispegata, som nå er lagt om, vil gjenoppstå i sin opprinnelige trasé på toppen av betongtunnelen og trikken i Dronning Eufemias gate skal kobles til trikkesporene i Oslo gate.

Komplisert område
Oslo S er komplekst, og byggingen av Follobanen må tilpasses togtrafikk, andre byggeprosjekter, nabolag og områder med stor arkeologisk betydning. Det er krevende og en ingeniørfaglig kunst å bygge store konstruksjoner rundt eksisterende infrastruktur og i vanskelige grunnforhold.

De ulike arbeidsoperasjonene som Follobaneprosjektet utfører på Oslosiden er intrikate, både når det gjelder byggkonstruksjoner og jernbaneteknikk. Signalanlegget som må bygges om  før innføringen til Oslo S ferdigstilles krever alene endringer  av i alt ca 1650 ulike tegninger før det hele står ferdig. I norsk sammenheng er dette stort.

Den 600 meter lange betongtunnelen strekker seg inn mot fjelltunnelen i Ekebergåsen. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Når Follobanen står ferdig skal de syv sporene kobles til «hjertet» av jernbane-Norge, Oslo S.

Fra innsiden av betongtunnelen. Betongkonstruksjonen er ferdig, men det gjenstår omfattende jernbaneteknisk arbeid før togene kan kjøre her. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Ekebergåsen ser man tydelig den 600 meter lange tunnelen. Tunnelen vil tilslutt overdekkes og bli et flott grøntareal tilknyttet Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Middelalderparken opprustes
Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR samarbeider om en landskapsplan for  Middelalderparken. Når Follobanen ferdigstilles, vil Middelalderparken får en kraftig oppgradering. Hele området over den nye betongtunnelen vil tilhøre parken, som etter hvert vil få en rekke nye attraksjoner. Detaljering av landskapsplanen er i sluttfasen og vil bli presentert i løpet av høsten.

Bane NOR vil bidra til å opparbeide gressarealer, gangveier over betongkonstruksjonen og kjørevei til det gamle lokomotivverkstedet. I skråningen ned mot vannspeilet tilrettelegger Bane NOR for et amfi, som kan benyttes til arrangementer og daglig rekreasjon. Middelalderparkens grønne område blir nesten dobbelt så stort som det er i dag og Follobaneprosjektet bidrar slik at en opprustet park og et nytt grønt byrom står igjen etter fullført jernbaneutbygging. Alt dette mens togene passerer i tunnelen under bakken.

Foreløpig illustrasjonsskisse - Middelalderparken med fordoblet grøntareal.

Stor byggeaktivitet
Seks entreprenører som har med over 30 underentreprenører jobber på Oslo-siden av Follobaneprosjektet og byggeaktiviteten rundt Oslo S pågår døgnkontinuerlig. Rundt 400 personer jobber på skift ute i anlegget.

Follobaneprosjektets arbeid på Oslo S vil pågå frem til Follobanen etter planen skal stå ferdig i desember 2022.

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutters reisetid, og samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk.