Omfattende støymålinger gjennomført

Et beskjedent lite kjøretøy har markert seg med stor kraft på nattestid i tunnelene. Det er firmaet COWI som har utført simulering av støy fra tog i drift, ved hjelp av liknende utstyr som brukes til å etterligne jordskjelv!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Støy fra simuleringen er målt som «vibrasjoner på ulikt nivå» inne i og utenfor 22 ulike hus over tunnelene.

Den omfattende testingen er gjennomført for å sikre best mulig at forhåndsberegningene stemmer for støy og vibrasjoner som vil komme fra togdriften i Follobanens tunnel, slik at full drift holder seg innenfor støykravene for jernbanedrift.

Strukturlyd

Når COWI sin maskin har dundret mot tunnelgulvet, har sensorer registrert utslagene både i tunnelen, og ikke minst oppe i de utvalgte bygningene.

Vibrasjonene som oppstår, forplanter seg opp i bygninger over og til siden for tunnelen og stråler ut fra tak, vegger og gulv, som en lyd som kalles strukturlyd. Det er grenseverdier for hva som kan tillates av nivå for slik strukturlyd i ulike typer bygninger. For å sikre et mest mulig presist resultat av målingene, ble også fem av disse utført innendørs i husene. Arbeidet ble utført på kveld og natt. Målestedene ble valgt ut over tunneltraseen slik at et representativt utvalg av steder og type hus ble målt, men overdekningen av fjell over tunnelen var det mest sentrale. Arbeidet underveis skal ikke ha avdekket noen overraskelser, og den endelige rapporten foreligger om et par måneder.

Takk til naboene

Arbeidet med støymålingene viste at det var stor forståelse og positiv innstilling fra naboene som tok imot måle-teamet til sine hus og eiendommer. Naturlig nok er også mange spente på hvordan driftsfasen i tunnelen vil arte seg, sammenliknet med den støyen man har merket under tunnel-boringen. Når rapporten fra målingene foreligger, vil derfor berørte naboer bli invitert til et orienteringsmøte om målingene og om aktuelle tiltak for å begrense støy fra tog.

For å redusere eller justere strukturlyden fra tog i drift kan man bruke dempere på skinnegangen. Det er også mulig å ettermontere ekstra demping dersom strukturlydnivået ved fremtidig togtrafikk skulle tilsi dette.

Follobanen har en kontrakt med Multiconsult om støy- og vibrasjonsmålinger fra hele konstruksjonsfasen. Disse målingene gir også indikasjoner for strukturlyden, og gir byggherre Bane NOR og entreprenøren informasjon som gjør det mulig å overholde de riktige støynivåene, opplyser teknisk leder for TBM og D&B i Follobanen, Johannes Gollegger.