2019: Naboenes år

Noen kaller 2019 for grisens år. For Follobaneprosjektet var det naboenes år. Flere enn 20 000 personer over den lange tunnelen fikk varsel om at de kanskje måtte flytte hjemmefra

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Naboene på Ramstad fikk besøk av prosjektdirektør Per David Borenstein: Takk for samarbeid og tålmodighet! Foto: Bane NOR

Mens de fire 150 meter lange tunnelboremaskinene gnagde seg med stor kraft, gjennom Ekebergåsen, satt naboer over tunnelstrekket og fulgte med på egen PC. For der kunne de se de fire gigantmaskinenes posisjon i nå-tid under bakken. Selv om de visste hvor mange meter maskinene tok seg fram hvert døgn, sjekket mange daglig avstanden til eget hus og omgivelser. Slik kunne de få et forhold til maskinene som nærmet seg. Den usynlige strukturstøyen ble til noe mer håndfast og hverdagen litt mer kontrollerbar.

Worst case

Det var Bane NOR (eller den tidens Jernbaneverket) som bestemte at det meste av den 20 km lange tunnelen med to tunnelløp, skulle lages med tunnelboremaskiner. Da unngikk også mange naboer ulemper fra ca. sju anleggsområder ute i friluft, riving av hus med mer. Men: Strukturlyden kunne bli tøff for folk i de områdene der det er liten avstand fra maskin til stuegulv. Og: Tunnelboringen foregikk også om natten, og da er det strengere krav til hvor mye eller lite støy naboer må tåle innendørs i eget hus.

Undersøkelser på forhånd antydet at langt flere naboer måtte tilbys alternativ overnatting enn det som ble fasiten. Den konstante duringen fra boremaskinene kan være veldig plagsom. Follobane-prosjektet satte derfor i gang et omfattende kommunikasjonsprogram for å følge opp naboene.

Hjemmekjære naboer

Folk flest ønsker å sove hjemme. Det ble bekreftet til fulle mens boringen pågikk. Ca. 5500 hushold innen 200 meter fra tunnelen, lå innenfor «rød sone» der Bane NOR proaktivt tilbød alternativ overnatting fordi støygrensene innendørs om natten høyst sannsynlig ville bli overskredet. Til sammen gjaldt dette ca. 20 000 enkeltpersoner. Naboer i områdene mot Oslo, hadde stort sett større avstand mellom hus og maskin, mens noen av naboene mot sørøst måtte gjennom mer omfattende ulemper. Noen bodde utenfor hjemmet i flere uker i strekk i to omganger, fordi boremaskinene sørover boret med ulik hastighet og ikke var under det enkelte boligområde samtidig.

Bane NORs policy var at det er best både for naboene, og for byggherre, at flest mulig lever livene sine hjemme, men det å kjenne til muligheter og vite at byggherre anerkjenner at du gjør en innsats for å holde ut, øker tålegrensen for ulemper.

Med litt tilrettelegging ble det også mulig for småbarnsfamilier og andre, å bo hjemme om dagen og bare ha natten på hotell. Da skjer matlaging, klesvask og annet i egen regi som før. Enkelte husstander uten bil eller i tidsklemme med småbarn, fikk dekket transport til og fra hotellet.  Ingen av Follobanens tunnelnaboer klaget til media eller andre, men mange hadde tett kontakt med kommunikasjonsteamet og med prosjektets støttepersoner som hjelp til med praktiske sider av naboprogrammet.

Oppfølging

Når maskiner på 2400 tonn skal gå rett under huset, kan det oppleves som kritisk og skremmende. Forskning om hvordan mange av oss reagerer i krisesituasjoner er med på å peke ut hvilken type nabotiltak byggherre bør velge for å få utført anleggsarbeidet til planlagt tid og kostnad.

Follobanens program for samfunnskontakt startet lenge før boremaskinene var i gang. Kunnskap demper bekymring for de alle fleste. Tilstedeværelse og et sted å ringe (også utenom vanlig kontortid) for å få oppdatert informasjon om arbeidet og om fornuftige tiltak som tilby hvis det blir behov, gjør at byggherre og naboer i de beste feller blir som et team.

Bane NOR arrangert 16 åpne møter for ulike nabodistrikt over tunnelen. Det ble sendt ut 57 nabovarsler i tillegg til blant annet epost-varsling, sms, sosiale medier, personlig kontakt, filmer, invitasjoner til prosjektets INFOsenter, nyhetsbrev og mulighet til å abonnere på nyheter fra Bane NOR/Follobanen. Bane NORs nettside viste et spesiallaget, elektronisk kart over tunneltraséen basert på adresser. Dette var en del av overvåkingsprogrammet som hjalp Bane NOR å følge opp mulige endringer eller skader på bygninger. Flere tusen bolter i grunnmurer bidro til løpende informasjon om stabilitet.

Undersøkelse

Nordens hittil lengste jernbanetunnel ble boret ferdig på litt kortere tid enn forutsatt. Hvis naboer hadde klaget i stor grad, kunne helsemyndighetene ha trukket tilbake tillatelsen til å bore om natten. Da ville kostnader skutt i været og arbeidet ville tatt lengere tid.

Naboene samarbeidet i svært stor grad og forsto Bane NORs samfunnsoppdrag. I en spørreundersøkelse utført i 2019 blant naboene over den lange tunnelen, svarte 87,4 prosent at de var svært fornøyde eller fornøyde med Bane NORs informasjon om tunnelarbeidet. Av de som henvendte seg til prosjektet, svarte 84,7 prosent at de var svært godt eller godt fornøyd med svaret de fikk fra Bane NOR.

Hva ble bekreftet og hva er lærdom av Bane NOR/Follobanens kommunikasjonsprogram overfor tunnelnaboene?

 • Gi naboer tilgang til informasjonen de spør etter og gi aktiv informasjon i tillegg – kunnskap gir trygghet og tillit
 • Vær åpen om ulemper – fortell når det vil være aller verst og når det går over
 • Organiser informasjonsmøter mest mulig lokalt – lokal og personlig samfunnskontakt fungerer aller best
 • Tettverksbygging med lokale partnere f.eks. borettslagsledere er positivt for begge parter
 • Hold tett og god kontakt med lokale myndigheter, inkludert helsemyndigheter - forstå hva de har behov for
 • De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig – og oppmuntres gjerne til det
 • Vær rettferdig og tilby naboer proaktivt det de har krav på av for eksempel alternativ overnatting (vilkår for å få støydispensasjoner)
 • Svært få naboer forsøker å få mer enn de har rett til
 • Støy/ulempe oppleves individuelt. Selv innad i familier blir noen søvnløse, mens andre ikke reagerer- vis respekt
 • Samarbeid godt med entreprenøren om tiltak og kostnadsdeling
 • Styrk organisasjonen – kommunikasjon, oppfølging og omplassering av naboer tar tid
Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.