Erstatningssak på Åsland

Området rundt Holstad gård på Åsland kan bli ny bydel for Oslo kommune. Reguleringsplanen åpner for boligbygging. Tunnelmasse fra Follobanen blir gjenbrukt i terrenget som kan bli byggegrunn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åsland: Follobanens anleggsområde midt mellom Oslo og Ski.

Follobanens lange tunnel er boret ut fra Åsland anleggsområde, midtveis mellom Oslo og Ski. Steinmassen fra de to tunnelløpene er fraktet tilbake til Åsland på rullebånd.  På Åsland er det aller meste av steinmassen brukt til å fylle ut kupert terreng og til å heve terrenget. På denne måten  blir steinmassen gjenbrukt lokalt og det har blitt lite massetransport på vei.

Åsland er et av de siste områder i Oslo kommune som er planlagt for fremtidig boligutbygging. Fra 2013/2014 har Follobaneprosjektet holdt kontakt med naboene på og rundt det som tidligere het Åsland Pukkverk. En av disse naboene er Holstad gård, som prosjektet dessverre ikke har kommet til enighet med.

Forsøker å bli enige
-Vi forsøker i alle slike saker å ha god dialog og komme frem til en enighet, og som regel får vi det til. Dersom denne naboen opplever at vi ikke har gjort en god nok jobb i dette tilfellet, beklager vi det, sier Anne Kathrine Kalager, som er prosjektleder for den lengste delen av Follobanens tunnel mellom Oslo og Ski.

Oslo Tingrett har tilkjent naboen på Åsland en erstatning på 70 millioner kroner for 65 mål. Bane NOR har anket dommen.

-Utviklingen på Åsland har vært en trinnvis prosess, sier Anne Kathrine Kalager. - Det henger sammen med at vi har forholdt oss til tre reguleringsplaner for området. Den første reguleringsplanen åpnet for begrenset deponering av tunnelmasse fra utbyggingen av den lange tunnelen. Det er i ettertid godkjent en reguleringsplan som åpner for en større utfylling og for en fremtidig utbygging av Åsland-området, sier Anne Kathrine Kalager i et intervju med Dagens Næringsliv lørdag.

Regelverk
Naboer som blir berørt av jernbaneutbyggingen følges opp av prosjektet nabokontakter. Hvis det er nødvendig å overta eiendommer, følger grunn-erververe opp dialogen med naboer og deres advokater. Gjennom denne prosessen, som følger gjeldende lovverk,  jobber de for å komme frem til riktig erstatning for de eiendommene som blir berørt av utbyggingen.

Saken som gjelder gården på Åsland er nå til behandling i rettsvesenet. Det blir retten som skal fastsette størrelsen på erstatningen, på vanlig vis når parter ikke klarer å bli enige. Bane NOR begjærte overskjønn fordi man ikke var enig i vurderingen i første rettsinstans.

-Vi er oppriktig lei for at helsen til eieren ble svekket i de årene vi har hatt dialog med Holstad gård, og vi forstår at en slik prosess kan være en belastning for de som blir berørt, understreker Kalager. Når det er sagt, mener vi i dette tilfellet det ikke er riktig å spekulere i mulige årsaksforhold til svekket helse hos naboen.

Beregning av pris
Det er store mengder steinmasser som er brukt i terrenget på Åsland. Naboene på gården har derfor flyttet til andre boliger for noen år siden.  Området, slik det er fylt opp i dag, er noe helt annet enn hva som var forutsatt før kommunen vedtok den siste reguleringsplanen. Denne siste og endelige reguleringsplanen åpnet for en mer omfattende oppfylling på Åsland som grunnlag for en fremtidig utbygging, men det er ikke klart hvor lang tid det vil ta før utbygging eventuelt vil skje.

– Saken gjelder uenighet om hvordan prisen skal beregnes i forhold til fremtidige byggeplaner, sier Kalager.

Siden sakens to parter er inne i en rettsprosess, mener Bane NOR det ikke er riktig å gi flere opplysninger utad nå. I alle slike saker ønsker man å komme frem til en minnelig løsning. Follobaneprosjektet har derfor bedt naboen på Åsland om å sende et skriftlig forslag som et utgangspunkt for en mulig forliksavtale.

-For oss er enhver konflikt med naboer uønsket og beklagelig. Vår oppgave er å bygge ut samfunnsnyttig infrastruktur, med god kvalitet til riktig pris og minst mulig ulemper for naboer og omgivelsene, avslutter Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for tunnelboring i Follobaneprosjektet.