Les siste oppdatering om Follobaneprosjektet i vår nye brosjyre

Visste du at Follobanen jobber fra fem riggområder samtidig? Eller at det på reisen vil tilbys høyhastighets mobilnett? Dette og mer kan du lese om i vår nye brosjyre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Bane NOR

Den nye Follobanen bygges for en hastighet på opp til 250 kilometer i timen. Togene går direkte mellom Oslo S og Ski og reisetiden halveres. På reisen tilbys et høyhastighets mobilnett, som på verdensbasis er blant de raskeste i tunnel. I samspill med lokaltogene på Østfoldbanen, vil togpassasjerene få et langt bedre tilbud. 

Follobanen blir et effektivt, sikkert og miljøvennlig transporttilbud, som åpner opp for et større bo- og arbeidsområde rundt hovedstaden. Vil du vite mer om Follobaneprosjektet? I vår nye brosjyre får du siste oppdatering.

En storbyutfordring
Follobanen bygger fire nye spor inn til Oslo S. Jernbaneteknisk er det en utfordring å bygge spor i det sterkt trafikkerte området ved Norges største trafikknutepunkt. Arbeidet må planlegges nøye slik at mest mulig av togtrafikken kan gå som normalt.

På Østfoldbanen er all kapasitet tatt i bruk. Samtidig er det ventet stor befolkningsvekst i Oslo og Akershus de neste årene. Det er en målsetting at Follobanen skal knytte boog arbeidsområdene sammen og bidra til positiv utvikling i regionen.

Tålmodige naboer
Follobaneprosjektet er svært omfattende med mange arbeidsoperasjoner som utføres samtidig. Prosjektet har spennende utfordringer, men et slikt storskalaprosjekt vil i byggeperioden også påvirke mennesker, natur og miljø. Grundig oppfølging prioriteres for å begrense negativ påvirkning på omgivelsene. For Bane NOR er det viktig at anleggsarbeidet er til minst mulig sjenanse for befolkning, eiendom, miljø og omgivelser.

Derfor er eiendommer som kan bli berørt av utbyggingen kartlagt og følges opp kontinuerlig under byggeprosessen. Energibrønner og andre brønner er registrert og grunnvannsnivået overvåkes elektronisk. Tiltak gjennomføres for å begrense og dempe støy. Det er ca. 20 000 husstander langs og over den nye jernbanetraséen. Omfattende kommunikasjon - stiltak, og andre tiltak, er satt inn for å holde god kontakt med naboene. Follobaneprosjektet takker for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!

Gods fra vei til skinner
Det er ikke bare de reisende som får gleden av den nye Follobanen. I samspill med Østfoldbanen blir det også plass til flere godstog på strekningen mellom Oslo og Ski.

En svært stor andel av godstransporten til og fra utlandet går gjennom Østfold, og i hovedsak fraktes gods med vogntog på veiene. Når godstogene kan overta, øker kapasiteten og transporten blir mer miljøvennlig. Visste du at et godstog kan transportere omtrent samme mengde som 24 fullastede vogntog?

Her kan du lese mer om Follobaneprosjektet!