Naboer og grunneiere

Bane NOR har i oppdrag å planlegge og bygge ny infrastruktur for jernbanen. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane.

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter, og hvert år må mange grunneiere avstå grunn til slike formål. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye jernbaneanlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.

Denne prosessen som skal sørge for at Bane NOR får rettigheter til arealer som kreves for bygging eller utvidelse av jernbaneanlegg, kaller vi grunnerverv. Prosessen skal sikre at du som er grunneier får den erstatningen du har krav på og at du blir ivaretatt gjennom både planleggingsfase og anleggsfase.

I brosjyren "Grunneier møter Bane NOR", som ligger vedlagt under, kan du lese mer om hva som skjer fra ny jernbane blir planlagt til anlegget står ferdig. Brosjyren er ment for deg som skal eller kanskje skal avstå grunn til bygging av jernbane.

Bane NOR er tidlig i planleggingen av hensettingsanleggene i Østfold. Vi vurderer mange ulike plasseringer av anleggene. Det er når vi har gått gjennom de ulike trinnene i planprosessen, gjennom planprogram, kommunedelplan og til slutt har en vedtatt reguleringsplan at vi vet hvem som blir direkte berørt av tiltaket.