Hva skjer - når og hvor?

Over 60 % av det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid, er nå ferdig. I Ski er omleggingen av Østfoldbanen fullført og i september vil de to tunnelboremaskinene i retning Oslo, få gjennomslag og fullføre siste bit av borejobben. Det gleder vi oss til.

Arbeid på betongtunnelen inn mot Oslo S. Foto: Terje Skåre

Det er stor aktivitet på alle de fem anleggsområdene mellom Oslo og Ski. Follobaneprosjektets samfunnsoppdrag er å tilby nytt dobbeltspor som, sammen med Østfoldbanen, skal bidra til et utvidet bo- og arbeidsområde i regionen.
Vi gjør alt vi kan for å bygge i tråd med budsjett og tidsplan, uten å gå på akkord med kvalitet og sikkerhet. I dette nyhetsbrevet ønsker Bane NOR å informere om videre arbeid og fremdrift i Follobaneprosjektet.

Nye kontrakter og gjennomslag i 2018
Det er et hektisk og spennende år i Follobaneprosjektet. To kontrakter ble hevet, og tiltak for å få arbeidet i og ved Oslo sentrum i gang igjen, har så langt vært vellykket. Over 75 % av den lange tunnelen mellom Ski og Oslo S er ferdig boret, og i september får to av de fire tunnelboremaskinene gjennomslag. Da er de to nordgående maskinene ferdige med borejobben.

Dronningene ankommer hovedstaden!
De to tunnelboremaskinene kalt dronning Ellisiv og dronning Eufemia, har siden høsten 2016 boret to tunnelløp dypt nede i fjellet under Nordstrandplatået og Ekebergåsen. Det er disse to damene som, etter planen, møter den nordlige delen av tunnelen og får gjennomslag under Jomfrubråten i september. Da er tunnelboringen nordover ferdig, og hver maskin vil ha tilbakelagt en distanse på ni kilometer. Det er et imponerende stykke arbeid utført på bare to år.

Etter gjennomslaget vil tunnelboremaskinene demonteres i en hall og fraktes bort. De to etterlater seg en ferdig vannsikret tunnel og det er klart for montering av jernbaneteknisk utstyr.

Stødig kurs mot Ski
Sørover har maskinene med navn Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad, allerede passert under Bøleråsen i Ski kommune. I løpet av sommermånedene vil de passere under Vevelstadåsen og Sloraveien. Fra månedsskiftet august/september og ut oktober, skal de etter planen passere under Ramstad. Naboer på Ramstad mottar nabovarsel med detaljert og oppdatert informasjon rett etter fellesferien. Bane NOR inviterer også til åpent møte på Haugjordet ungdomsskole 21. august.
Her finner du et kart som til en hver tid viser hvor de store tunnelboremaskinene befinner seg. Her kan du søke på din adresse og måle avstand til maskinene: webgis.no/follobanen Tunnelboremaskinene sørover vil være ferdig med borejobben i 2019. Det siste stykket borer de under et område med svært spredt bebyggelse.

Hva skjer fremover i den lange tunnelen?
Det gjenstår sprengningsarbeid av noen tverrforbindelser mellom de to løpene i både nord- og sørtunnelen. Dette arbeidet pågår til og med 1. kvartal 2019. Deretter vil jernbaneteknisk utstyr som skinner og sviller, monteres. Dette arbeidet vil ikke berøre naboer som bor over tunnelen.

Brudd med totalentreprenør i Oslo
I januar i år så Follobaneprosjektet seg nødt til å heve to kontrakter med den italienske totalentreprenøren Condotte som arbeidet ved Oslo S, Loenga, nordre del av Ekebergåsen og Sydhavna. Selskapet fikk økonomiske utfordringer som førte til at samarbeidet ikke kunne fortsette. I løpet av sommeren/ sensommeren skal prosjektet etter planen signere fire nye kontrakter for å fullføre arbeidet ved Oslo sentrum.

Ved Oslo S pågår forberedelser til viktig anleggsarbeid som skal tas unna i sommerukene mens det er stans i togtrafikken. Fra 23. juni og i seks uker skal mye anleggsarbeid bli utført i Gamlebyen. Dette er viktig for Follobaneprosjektets videre fremdrift.

Sommerinnsats 2018
Follobaneprosjektets hovedaktivitet ved Oslo S blir pressing av en betongkulvert (kort betongtunnel) inn under Østfoldbanens spor, like ved Ladegården. Pressingen blir utført med mange, store hydrauliske jekker som skyver betongkulverten fremover samtidig som jord- og steinmasse fjernes. Dette er en lite benyttet metode i Norge og et spesialfirma gjennomfører arbeidet. Det skal i tillegg utføres både grunnarbeid og jernbaneteknisk arbeid over et stort område fra Oslo S og langs Østfoldbanen til Bekkelaget i den togfrie perioden.

I løpet av juli skal den nordre delen av Follobanens lange tunnel bli synlig i fjellet under Mosseveien ved Middelalderparken. Da starter arbeidet med å koble Blixtunnelen og betongtunnelen inn mot Oslo S.

Inni tunnelens store hall, Tresporshallen, pågår fortsatt noe sprengningsarbeid. Dette vil avsluttes i løpet av sommeren. Resten av sprengningsarbeidet inni Ekebergåsen avsluttes i løpet av høsten.

Arbeidet med støp av den 600 meter lange betongtunnelen under Middelalderparken vil fortsette utover sensommeren og høsten. Samtidig blir det grunnarbeid og jernbaneteknisk arbeid både ved Oslo S og på Loenga. Generelt tunnelarbeid ved Sydhavna og inne i Ekebergåsen, pågår til sommeren 2019.

Flere milepæler ferdig i Ski
I Ski skapte den harde vinteren utfordringer for prosjektet, men entreprenøren kom i mål med arbeidet. Østfoldbanen er lagt om
etter et omfattende arbeid som startet i 2016. Natt til 17. mai sto neste milepæl for tur. Da ble Jernbaneveien åpnet, til stor glede for mange.

Tog på Østfoldbanen kjører rett over Follobanens tunnelutløp. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Hva skjer i Ski i sommer?
Når vi nå går inn i buss for tog-perioden i sommer, er grunnarbeid og kabling stikkord for arbeid som skal skje i Ski. Ved anleggsområdet i Langhusveien skal sporene vedlikeholdes og ytterligere oppgraderes.

De mest omfattende aktivitetene skal gjennomføres ved Ski stasjon. Her skal blant annet sporområdet graves opp slik at arbeidet med å legge nye kabler, bygge dreneringssystem og forberede til sporomlegging, kan bli gjennomført.

I 2019 skal togtrafikken etter planen legges over til vestsiden, slik at arbeidet på østsiden kan starte for fullt. Sommerens arbeid er viktig for å få gjennomført sporomleggingen. Derfor er det dessverre nødvendig å arbeide døgnet rundt for å komme i mål.

Gravemaskiner og massetransport til og fra området vil gi noe støy, og naboer vil bli tilbudt alternativ overnatting når prosjektet bryter støygrensene.

Veien videre etter sommeren
Trappen og deler av gangveien mellom Jernbaneveien to og fire vil være stengt også etter sommeren, fordi det blant annet skal bygges ny trapp, amfi og grøntområde. 

Gangveien legges om gjennom bakgården til Rutheim-bygget. Skilt skal settes opp. Atkomst til parkering og næringer vil ikke bli berørt. Det er planlagt ferdigstillelse i løpet av 2018, men endringer kan forekomme.

Gullring funnet i forbindelse med Follobaneprosjektet i Gamlebyen i Oslo. Foto: NIKU

Verdiskaping i Follobaneprosjektet
Follobanen er et internasjonalt prosjekt som skaper samarbeid på tvers av landegrenser. I tillegg samarbeider prosjektet tett med blant annet arkeologer som har avdekket ny kunnskap om Oslo i Middelalderen. 

Over 100 millioner kroner
Siden 2013 har Follobaneprosjektet bidratt med over 100 millioner kroner til arkeologiske utgravinger i Gamlebyen, de største i hovedstaden på over hundre år. I følge arkeologene i Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU) har arbeidet fylt mange hull i kunnskapen om middelalderbyen og de som levde her.

En gullalder for arkeologene
I slutten av juni avslutter NIKU utgravingene i forbindelse med Follobanen og går inn i en etterarbeidsfase. Alle gjenstander og konstruksjoner som er tatt vare på vil senere bli overlevert til Kulturhistorisk museum, hvor de vil bli konservert og magasinert. På denne måten blir materialet tilgjengelig for forskere og for dem som arbeider med å utvikle muesumsutstillinger for publikum.
De fem årene med utgraving side om side med Follobanen, har vært en gullalder for norsk middelalderarkeologi, opplyser NIKU.

- Nå gleder vi oss til å formidle resultatene fra utgravingene og det kommende forskningsarbeidet til befolkning, fagpersoner og alle som har vært involvert i Follobaneprosjektet, sier prosjektleder i NIKU, Egil Bauer.

Internasjonalt samarbeid og sysselsetting
Jernbaneutbygging gir stor verdiskaping og sysselsetting, også når utenlandske entreprenører vinner konkurransen om hovedkontraktene. I hele Follobaneprosjektet er det 107 selskaper fra ulike land i arbeid. Svært mange av underleverandørene er norske selskaper.

Totalt 1678 personer er i arbeid med prosjektet, i tillegg til Bane NORs byggherreorganisasjon. Anleggsbransjen i Norge er internasjonal. I Follobaneprosjektet var 39 nasjonaliteter representert i april/mai 2018.